UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1601158|回复: 2318
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦
$ _' M$ \1 t4 s4 G" |5 J9 s0 j3 r6 ~: z( }
         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。
) {' U. Y$ E! w1 E! C/ Q/ `! |! |  p" C
首次发布时间
  2012112
0 P4 @1 ^( U: q  W" ]* X最近更新时间2016862 g' ]( a: g# n" R
UG安装错误问题(一)
1 e5 V$ ~7 C' i, w4 |http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html8 s  _+ @$ z9 ~" p. H

) D$ T2 C4 S5 V4 Y6 u$ j8 C6 V% V) @http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html5 {8 e! `1 Q, m+ o
  q& Z1 u0 T* s$ A+ T7 B) w, E: _
---------------------------- " f. v& `+ k9 D7 f
UG安装错误问题(二)- c3 ~* \! M/ X/ c5 A+ }
http://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html
  I! u, S/ ^9 o: S9 A* r
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html4 O3 t8 R4 \$ T& M( k
9 |9 F" R( q1 d* x
----------------------------
( @3 `5 T/ I5 |# W) [UG安装错误问题(三)
" ~: D" e9 O9 |
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html
, M5 Q, }2 m7 i, F0 o6 V( `" v# O* @
---------------------------- * p9 y, ]- j5 q9 i  d: F) s
UG安装错误问题(四)  `. R4 H7 g) H8 M! c
http://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html% P8 z- Z2 D2 T& }( n
: Q# {2 W9 l/ V: j2 p& N
---------------------------- 8 G, F* L2 ~6 e0 w
UG安装错误问题(五)
0 T2 Y" j1 {* U& D" Chttp://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html
4 t' j& x2 {5 G' P
http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
6 W0 A( i2 j1 X- F

0 b8 x' E9 b3 O' m; Z, w, F----------------------------

5 {! j3 Q: I7 C, R5 b! U0 `5 NUG安装错误问题(六)
8 K% L; d  s8 z0 @, `# Whttp://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html
+ _+ T8 Y' y( f
; ]) I8 ~6 v0 p
----------------------------
4 J1 v7 R+ H: s8 @7 p  W5 IUG安装错误问题(七)
! `* @5 Q2 n5 ihttp://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html
0 I7 a( F, t# I/ P" w7 T4 T; x

/ D, e8 q5 f1 x. }. khttp://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html
1 {0 L. A- H% W& K
5 X  J( g0 t) Q. h1 N7 }
  @* k3 H9 x1 R) L; ~& r$ ?, y: I! S
----------------------------
% L2 D# p6 ]6 e: d& y
UG安装错误问题(八)" q- l/ W) L* W) e) h( U6 M) [4 w
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html
- F, ~/ E6 e! B8 |- ~4 t
7 w) {$ N) g2 n% C! h2 G
http://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html* n3 \+ Q2 I; Q- O! {& c" S
, _1 h+ s6 R3 ]0 r# ^
  a9 R" m& D  m% l# b! A0 ~# g
+ y/ w/ E7 y0 b+ m, q5 F9 _  Y* d
5 @! Y) z- C# b  P
---------------------------- 1 N$ v; `# @/ k7 K
UG安装错误问题(九)
9 t; L4 B; ]7 O6 }2 X( O9 a+ m; @http://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html
8 Q! {7 h. }0 a8 H/ g' R% O# j: H' N0 c
----------------------------
- q$ w5 i- n9 S1 @$ ?2 q6 jUG安装错误问题(十)
6 g7 y3 f1 a* ?http://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html
3 `- I( e2 k, u' _
3 W# E: `' q' E& k/ D---------------------------- 2 o: Z- j  X: \+ _
UG安装错误问题(十一)
) l& l$ a- x: M7 E- thttp://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html
3 z; k$ @4 j! X1 j9 i+ X3 O# o9 w  e5 z1 e1 i1 s  u; ?

; Z9 q6 T' _1 R) T) ~---------------------------- ; W) |# _. c/ W+ a; L- u5 Y5 b
UG安装错误问题(十二)
. C2 B' m1 C& y* Shttp://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html. p. L+ N& g: `0 D% c( `# A% M( ^

) z3 h( D! l$ M9 x* L8 }; K1 h2 @9 _$ }0 V$ s& \
----------------------------
+ w! L/ ]; k$ K+ c8 J6 d3 XUG安装错误问题(十三)
) J1 u9 a( U: K; L& u( R" }http://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html4 i. C0 v/ k2 e( K% K  ^. p$ b" t
- r/ N& J2 K; k# S) r( K2 U
----------------------------
" i: e. ?! V+ Z8 s  q- `* v2 V- W& YUG安装错误问题(十四)
' j) A# u+ k& D+ ?7 A/ m- thttp://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html; _. c1 |% X0 C: g4 l

5 B/ ^. o6 [# N4 a) i# M---------------------------- 9 y1 [3 H& F& a2 g! }
UG安装错误问题(十五)! x, p* s5 C3 M8 U$ M! Q& r
http://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html6 c& o, R) O  @2 N2 c

5 I1 M; i5 e2 B8 L* A----------------------------
. `. _& x4 c3 Q, m' C9 BUG安装错误问题(十六)
6 i' K& u# p) Chttp://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
4 G/ b6 L- c2 N% H' D8 }5 e5 d4 f0 R8 o
---------------------------- ' G0 L/ {8 i2 X$ K; L; ?) b  A
UG安装错误问题(十七)
' ]* G* r+ s7 k: V5 f$ chttp://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html
- A" D' ]3 f7 p2 y8 K" h: l! f; g

5 h% Z$ e! v5 i% S0 i$ P/ C/ j6 L7 a  ]( |/ }9 ]& @
----------------------------
' w( }' g. [' O$ BUG安装错误问题(十八)
5 {- k. \# ]4 g1 l9 Xhttp://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html; T1 S  W. _8 h7 ?4 ]" C9 L

; r2 E& P" d9 S; x$ E4 L
6 u' i* E8 t" ]! g! j. V. H) h& U8 E
---------------------------- 2 x: X4 m# `8 Y+ ~0 O
UG安装错误问题(十九) ; ]' L# I) G1 E/ [% F8 K
http://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html/ }3 t! J4 K- V7 ]  [0 c6 U

6 S$ l3 i3 h) j! x3 @/ Z2 `, Y( u5 }0 Q2 J. J: G- X
! ]& W5 u2 w2 u! x5 W# Q* n  T
以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版
: Q/ b. `: q' t7 r& P9 {9 U----------------------------
* [8 Z6 o7 I- v: p; OUG安装错误问题(二十  6 F" }8 _3 A# u3 P2 v: n
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html( F0 B, F* [& Q7 n3 {: E3 X
4 I: \, E& B. P
----------------------------
; Y: {3 Y" ]5 t6 h" ^, l# Z! }: S3 U  S5 ZUG安装错误问题(二十一  
: Q" F/ E' A' rhttp://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
9 Q* H1 ]$ Q, `. F+ P! Y
8 q/ ]) L  L) o/ ?. \
---------------------------- ) B. n, L2 J% b% O# {1 o
UG安装错误问题(二十二)
$ L3 s' f; b+ L; D8 g
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html
$ K) c! s3 Z1 l1 ?8 e' p" p
) {, c/ i: q4 M$ J; J
---------------------------- & E. z- W9 E% b+ x4 Y$ z
UG安装错误问题(二十三)
& i* [( p, y" ^9 A: c) Nhttp://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html
/ h7 ]0 D+ f" [5 N4 C3 ]% _$ g
; b' N* V6 K( c
----------------------------
5 c4 J2 J! l3 z7 oUG安装错误问题(二十四)
; d6 ~) w' Q  B* x6 Rhttp://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html8 R' l: B& a# y' ?6 O/ V
6 q- i6 ]" E% x/ g8 b
----------------------------
8 t/ G+ I; H5 _$ Q  Q+ ^ UG安装错误问题(二十五)
$ V2 U; q+ F8 R. }" _7 Khttp://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html6 @1 _; m5 j" G# X
( S; Y9 x, E% `3 g" g5 ], M
---------------------------- # K+ X7 q& u) r
UG安装错误问题(二十六)' ]8 x' b! X4 X6 Q6 k' r9 g- w6 Z2 ?
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
! g' R. `+ w7 n+ L: G6 E
/ p" R9 v# R3 S8 k; i% o

0 p7 j5 U) @8 ^0 C9 [. m& |1 S
----------------------------
& s. }; L) T6 A' ZUG安装错误问题(二十七)% n2 p; y. @% _5 r6 _& h
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

( F8 E% m( c/ e( y: x( M
: V3 i% O; Q) d4 _+ y1 `: Z) E. E$ M, {- m( u8 S
----------------------------   z" s* s* Q+ b9 Z( B) j
UG安装错误问题(二十八)
  L& s5 I8 _* s- e/ Ghttp://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
5 }: Y# {1 [6 J; p7 A7 e$ z% C
( `" ?" s% l' d% R3 n& y$ k5 `2 O

. X; M9 ^: }: q# r6 j5 p2 C
3 ~: \8 ^" \* g6 _9 b* @
http://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html
) K7 y* O. j& [; Z- |# L% V. P  ]- O4 k7 l/ E$ }
---------------------------- ; z9 @& _3 M& ^& ]7 `4 Z# o
UG安装错误问题(二十九)
9 b% e. i, h: {$ X, ?, L
http://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html
& q% Z/ F; M3 r) z1 Y  ?. Z# X' N# D* r

. p" ?& V& y/ N: G4 D- U

6 d& Y9 U- h, @0 l% p3 _UG安装错误问题(三十)

+ T' g, z  F, ^9 [; Z" V% l/ @( N
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html# W% _0 p: [4 j( D
+ i5 a1 T0 f) M2 K* |
---------------------------- % T+ k# X' z9 r: a7 B
UG安装错误问题(三十一)2 h4 Q! F+ R; ^3 k
http://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html

2 k3 P# E2 q( C5 u * T8 W5 V; J+ j  b. b
----------------------------
6 Q- [1 I  d2 EUG安装错误问题(三十二)! b5 L7 i+ r/ h2 e, X+ G
http://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html

1 e) P" w. [5 W. ?+ h+ z: [1 ^9 L/ {
----------------------------
) o) t  R+ n; |" j4 Q5 H+ uUG安装错误问题(三十三)
4 G4 `' ]2 Y- C4 P" Dhttp://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html
9 R2 s6 `/ D! P( h" u1 u! R
  m" n' Q6 p, ?
---------------------------- 9 a2 z# R, Z2 D' H
UG安装错误问题(三十四)
( I) [6 s& V* r8 F2 u) R: ?: Fhttp://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html
# K2 Z% a( f$ P

, P" @0 ~9 d$ h6 g' f---------------------------- ! i  \% R4 ]# G. u6 r; c
UG安装错误问题(三十五)
0 @# D4 L, \7 z3 I; xhttp://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html
! a" G0 q7 _" V3 b2 c& z+ k, x8 L9 Z5 k2 L
5 D4 r7 L5 }6 r/ f
----------------------------
9 N; F6 @$ S0 r6 g3 b( X/ CUG安装错误问题(三十六)
1 |0 w* i' P  K- `http://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html
( s8 N0 l, N/ ~" J* s' m4 Q

& ~- u4 U" ^& x5 z
2 N3 V, r9 ?; i7 F" Ahttp://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html

6 q3 l/ {+ ?- A3 N. ^0 q
/ B5 P% L4 N5 {' m7 l7 T; S1 Y2 u$ |
----------------------------
; C0 F) A4 t& e5 D1 ~( m+ ]UG安装错误问题(三十七)
/ e* r  n; z" v4 ]' J+ W  t2 P
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html
" v5 I: ]5 N$ \: D/ q5 W) f/ [
) ?& X( a4 \- C% B4 Q$ M----------------------------
  ?! \  W1 W! W  g1 kUG安装错误问题(三十八)
* q' k. E, I  ?: g$ F
http://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html! A" b: J1 T% ~% N6 X7 k' j$ k
1 I, a* M. D' p" f8 Y

7 j% ?" |$ f( d; c3 d

0 I/ r8 e( s" l) @1 A: J. T----------------------------
: @9 N# C% I; V/ Y2 f2 o; `) MUG安装错误问题(三十九)
: f8 ~: R+ o3 z3 k
http://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html
7 [. L) J7 i% X/ k3 U3 r+ [6 r: [8 x4 M' Q" B7 p
) z9 O# x' q5 u$ _- {  b) l
) D# b6 H9 A3 X: @0 v
----------------------------
  R: E5 v# r6 e) V3 hUG安装错误问题(四十)

5 m, h0 r9 H2 s2 ~4 n6 U1 q, Lhttp://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html' d: q" l, Z7 f1 e+ H

+ |4 Q% d! g  w% f) i
---------------------------- ! h/ q: p8 G% Z( D
UG安装错误问题(四十一)
+ T* T& z( h* E3 C! F/ ?
http://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html
; h' I, q0 h9 M' ^7 v" d
  n, m2 E- W6 L  e& [
----------------------------
/ v. s7 o0 M" ?+ L7 t* A0 ]( c: MUG安装错误问题(四十二)
2 R) R) w: x% c* H3 i- C& _
http://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html
4 P9 M, W- X1 I6 _  a& i) o
1 ?0 [6 K( N1 S8 D9 r4 Q. a, j7 d" J3 H3 L' z  _# T  i0 t
---------------------------- : J2 q2 ?/ b2 x7 P; P! A8 K. K
UG安装错误问题(四十三)
4 Q7 P+ q& L; \4 d+ D
http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html
  i8 T9 D8 C/