UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1415073|回复: 2128
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦: b; Y& B- l; H/ @6 P! i
& v" x( [# i% t6 ?0 k
         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。( w  k4 t" [1 `

; z1 t7 q6 [9 V7 V' K$ `) y+ r3 N+ O; z
首次发布时间
  2012112
8 ?5 f4 C" F9 O2 m6 y2 k最近更新时间201686* P# D  p, u4 S! h2 y
UG安装错误问题(一)
7 j+ X7 }* [0 g4 [, O% _1 h! Nhttp://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html" r- z& Q. e! @7 c/ d' J8 r
/ w# _+ W$ ]3 s- H9 y
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html# n: o9 z2 t/ T: k) P

- ?% Z# P  k7 L# E+ m$ z
---------------------------- 9 @6 W* E2 R7 W' g# @
UG安装错误问题(二); c7 P- @5 f; V  X3 f8 x% a
http://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html7 O5 {+ v- D7 o0 ]% ^
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html4 e% Q+ j) ~# e$ q, `$ b" W7 @$ o
# X9 C* `* R( u3 H3 v
----------------------------
5 M. R3 _" y+ R- E9 E' Q2 H3 KUG安装错误问题(三)" h( f4 E: U6 ~
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html6 q: h8 I& i: h; r1 s+ x4 q$ I' e6 L
$ ~; ]) |" m. O/ z0 k# e6 U
----------------------------
4 H/ h9 J! U* K( s0 ~+ [3 RUG安装错误问题(四)
  p- U3 `- S$ Chttp://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html
" ?% z& o  w* J5 H4 a% i8 |* T7 _0 w! q9 C1 Y
---------------------------- 3 M5 `9 l% o1 ^# X+ i+ F
UG安装错误问题(五)/ F& q. g0 |; J0 B
http://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html

5 s! r; q3 g. w( e  R# a. ?http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html3 L6 ~, m- j; m# @+ V6 p

9 `' E! q  T2 X; S- F5 e% X- W----------------------------
5 r9 A) _2 {- W+ @9 Q
UG安装错误问题(六)
! v# l2 h. D7 v4 k/ Phttp://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html
+ y) v) @3 b! n- {, F/ o7 V
( V. x' J0 m* O3 ]5 I
----------------------------
' i: y9 N" T# K$ CUG安装错误问题(七)
6 T' M+ R1 q5 r- \# z9 Rhttp://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html

( Y3 [% Q# [& G+ p

- J4 ]' V$ M  s, ~) J9 ^6 h6 ~http://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html
- v4 R5 T! @$ T4 x' E- n- e9 o, d$ o1 ~( d
; L1 i9 V, C7 z, o. ?; N' U
----------------------------

5 n5 k5 z6 z( z3 T, Y, T: t- AUG安装错误问题(八)+ a1 \) X, A3 D5 g
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html
: Z' s4 O: H+ {) E8 @. Q. w

- C5 {, l6 l1 n4 N3 T, C: ~) l# fhttp://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html
: c& y5 W/ J; h! P. \$ h
6 Q1 H% |4 S4 T' K6 k% W: h* @# z. ~
, w$ P/ U+ t& D. \: f
- d) O: M4 E6 Q  Q! G
8 V" ?- f0 Q9 V0 ~3 M( J3 J' G
----------------------------
# M+ f) `7 v; C* q8 W" ^UG安装错误问题(九)
3 M/ R5 ~* Z, q2 T3 @3 ?% ~http://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html, u( F* g6 x' _9 Y9 c- t4 |( A
) _$ R1 o% E7 H" u
---------------------------- # P0 I, T: I  ?6 i0 \
UG安装错误问题(十)
( N! k1 F8 W: l8 ]: Dhttp://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html9 ^4 X0 I2 g; X+ `9 [* y& i

$ F$ b  B/ ?) y( V/ {. D5 M  p8 S----------------------------
% D/ H, I. A0 A: N4 ?2 TUG安装错误问题(十一)$ I/ f& `! g' a* G3 I/ |" {
http://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html
+ k! C" u$ E3 H) C; D6 I3 `/ O
7 V" D' q, K1 I8 ?' E  a( g5 v! W  y1 [) L
----------------------------
! H! ?1 D% M+ [7 G- t* f/ K" Z8 M* FUG安装错误问题(十二)
: T6 V- E! p- b$ ~3 Ehttp://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html2 v! D$ C$ t. X1 P
- k+ Y: l- x9 y# w* l! p

) D% Y5 _2 A" i: I: k; d----------------------------
  S* F9 R8 f& W; g0 L' d4 e4 K( oUG安装错误问题(十三)
" u. J3 G! i1 Khttp://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html6 K, e  Z% m4 j& ~1 ?
  O) i6 F$ r' a  e1 I0 K, o/ T" n
----------------------------
( Q- ], w) o% ~$ tUG安装错误问题(十四)
1 ]/ e( S  w: ^, v: h2 ]http://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html  m' Y0 l0 Q5 S2 }) T! Z* Z9 ^  Z
8 s7 u5 j9 s( v4 k( w: c
---------------------------- 7 ^/ F, y, r. h
UG安装错误问题(十五)
5 [' E7 X0 c6 d( C3 Chttp://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html9 r+ d- L$ Q. G+ Q* J( ?7 H

4 G1 D$ Q3 o! t' j2 o1 `---------------------------- / w/ ~4 R3 C  p! {  ]: X) K
UG安装错误问题(十六)( z$ U, b. W) O/ t( `
http://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
( `. A; f9 g- p1 I$ O
. d7 M& g, V& s! \( g3 G6 j# P( Z----------------------------
, H# X8 R( K, b! _! l% g1 gUG安装错误问题(十七)
  U' I- T5 o6 Jhttp://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html
2 T5 _, h; C# S

) b% c) h3 y# B8 n0 |4 ^2 r; Y' a. S9 l3 S' Z( t( t' T
---------------------------- ) o, p/ O0 E) a0 y4 k
UG安装错误问题(十八)
) X4 L5 P! ]* o" C' Ihttp://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html
* E4 Z3 l: ?& ?* V8 B

4 r5 ~2 z+ _  K7 C; s& l" n! ~' {& A% t( Y- e0 R
6 W; t: p! K; Q0 g" ?5 D
---------------------------- & U' Z$ T. q& ^$ q# T4 x
UG安装错误问题(十九) ) r1 B: \) F& j3 f0 i) m0 @
http://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html
% H5 v( k- S  k4 L; v9 B2 _

: i. H, m6 j0 B" l0 h) h% |- i9 s- D( ^! g% \, ?* G7 P5 d3 Q

, Z  b8 l6 R0 J, `/ ]1 g3 ~* N以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版
  |  ~& v( ], j1 G/ K----------------------------
4 L1 v3 k) O5 v6 }0 e6 }UG安装错误问题(二十  
+ h% g/ c$ i$ R4 B8 p
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html
# ^) h. ]5 A( f9 w2 X

8 e; s  c! a: l. ?0 V, b, f---------------------------- * U5 |# N" ?4 [9 M
UG安装错误问题(二十一  * x8 L# E( m9 u6 u
http://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
1 W9 D) k. b. L1 X: M9 _

3 c7 V/ X$ m% y: G7 s' S: d---------------------------- 3 L8 e4 N: G% {" T& F- I
UG安装错误问题(二十二)
4 h/ ?( W8 N9 E9 g0 X. D, A: l
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html
) e: U: O" V: c7 l" V

/ i9 C; Z9 N+ k8 C* ~9 S; p" p
---------------------------- - g* |" e+ E- ?5 ~2 }
UG安装错误问题(二十三)
6 A4 B4 y) H" S; P# K- Thttp://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html
/ x; y! p+ f- p
* ]9 \( C, V* K+ p
---------------------------- 2 y% e0 E# ?" x) v3 Q
UG安装错误问题(二十四) 1 J# ?4 ?: G0 c) w1 h# Y/ x
http://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html" {" C9 i; O% o# }) F3 c# @
7 E& A/ G5 N7 Q8 J/ L
----------------------------
7 s- Q. ^2 ~/ p UG安装错误问题(二十五) 1 S8 ?2 o/ k( S$ m
http://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html
, l3 w  g+ o# r: r3 @. J' v4 j. [: g4 z; v3 ?8 M; o- k2 F+ ?1 o
----------------------------
0 I5 R' n( k- Z' {! cUG安装错误问题(二十六)% {! P& H( i3 O- n
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
; ^! Z9 J6 g0 a2 v$ X/ {3 n
: W4 h( j7 |2 n, f5 X: V4 o

3 X8 F9 J2 b" t1 E1 p8 A+ ^. p
---------------------------- ' J- n1 @4 M8 d  n
UG安装错误问题(二十七)5 ^! E, N' W* g! U5 H
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
# J5 ~% _. i- K7 H! h
1 t* ^6 |# a. M
" v$ ]2 U* ]' A# |& T- n8 T! M
---------------------------- ( T$ Z2 |6 s( z7 ]8 J
UG安装错误问题(二十八)
( G5 Q. _8 V! v5 L/ P+ [+ vhttp://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html

# ~8 {0 E; o/ _

8 D2 c: J. F% m: U: `% c( M0 v) D/ P1 T" n& s# ]
0 T2 l8 W- Q/ ^. Q5 g) g% b5 {8 K
http://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html
! s. Q2 F! C7 d2 ?: o* K  O7 C% ]9 K" P! A
---------------------------- ! ~( e! {$ b. G! l+ K( ]
UG安装错误问题(二十九)
0 C' r0 e1 g, V/ Z  v* ~4 A
http://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html2 g  \6 o. i2 o2 \. E
% y) w. L) n8 y8 K' P
8 n' n$ J" }  W! C% B9 i! n

/ s7 l0 H" ]! }8 l  m: wUG安装错误问题(三十)

# J3 ~& a6 L" J+ j
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html
; }  y- x  Y5 z) D/ ?  N$ _3 D3 I. n, r/ F- j) ]9 t
----------------------------
7 x) t0 h1 F! L4 |UG安装错误问题(三十一)
& U2 n% N1 s0 ^. ]' ~http://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html
( R+ Q; Y1 |- H8 E+ j; j
& V( a' O6 s5 U+ e* D
---------------------------- , C, q9 X) ?- @1 [' e0 S7 f
UG安装错误问题(三十二)
& {& o0 ]. }8 S7 T1 ahttp://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html

2 k. U  ?% D9 T! z& j
' {1 M# N. O) W; P* G' |----------------------------
8 b7 R- K4 T9 a* O, N. oUG安装错误问题(三十三)
) @' N$ h3 ^7 V1 a9 u8 K( Uhttp://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html

' G, `! B8 j; E- K; M! I  C4 l3 W; `; b* `+ S& U. a4 E; |
----------------------------
4 J- {! ]. p- Z' q9 L' n' \" rUG安装错误问题(三十四)
, {% S2 a& K/ J  V0 I9 ?5 ?http://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html

7 ~$ E- l2 _2 H2 o" m
) B  ~% N  q' V; t0 `2 P----------------------------
9 _- i3 S" ~% W! [6 {9 p) L) B' Z' PUG安装错误问题(三十五)3 l# \4 X! s% l, A
http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html

$ w5 b' }4 L7 C' A( d6 J, Z2 K
----------------------------
, h5 k& F, W6 A$ T* L7 }+ z( oUG安装错误问题(三十六)
6 l! p6 g8 n1 u! |http://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html
. a+ v, S+ h# b' O4 A5 h, `# @. ^, D

; D) C+ j, ?- P3 T+ x* S- W1 x* F/ o) [  o0 n. B* p% y& f! i
http://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html
, p+ }3 d: S  Z4 [

3 Z! b# s/ |" ^) x* k7 S& N7 L' {& T( B; S! b7 ]) n! |5 J
---------------------------- ! S  N( H' k$ U$ X/ W( g$ l
UG安装错误问题(三十七)
7 u1 @+ U( j( F0 d+ F
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html9 s( a! u7 g% y$ j0 v2 R
6 X" p! g2 n9 H& f2 O/ C/ `
---------------------------- ! D3 J* M8 F( t! n) u
UG安装错误问题(三十八)

  z# t$ S5 a9 \6 L3 }  w) ?' Ahttp://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html9 b' Y( n* e( T; L* z7 e* e

" E4 i4 o# n- z1 H! [' j
: F4 r8 l1 E! \2 X
& }/ j9 j# T' J" Q, w" t
---------------------------- 2 I7 x6 c% m  y* `
UG安装错误问题(三十九)
" x: N( U% U# x
http://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html8 a3 C9 p, p. n7 \& w& n4 `' o1 g

/ C" G; u0 i1 S/ C9 {* w' E- J: v" F4 \% u

; v; U" A3 h5 e6 s---------------------------- ! y8 w3 j3 ^3 R4 P. g
UG安装错误问题(四十)
* _9 \) @& d2 [) z" }' B
http://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html
9 V: ]( g' |1 M; t3 I
: |- D3 B! f% g- T2 [
----------------------------
& o; ?, F( E* g. mUG安装错误问题(四十一)
9 o, Y1 y; D  x; t7 ]: d, Q' n
http://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html& [; Q5 ^, I1 R: T: r) N
" F  q" |) o4 H. [
---------------------------- . m/ b. W* M0 `  @5 H% z9 X, t+ U/ q
UG安装错误问题(四十二)

  t, r# p1 \% ?+ k* t% g0 y0 Qhttp://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html$ h- {2 M! C# y* R6 T% E  I
- U7 c* R2 W( c1 p8 e
& p7 O3 @6 P8 ~
----------------------------
" v+ Y4 Q, @4 `UG安装错误问题(四十三)
, b9 T& @0 H& z- p1 H5 f: m
http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html! h1 c4 y. u, S& v
* Q! R1 z2 \9 t: D  `
5 s$ [3 Z! c. B3 D6 }$ {+ d
---------------------------- 7 i' y4 @5 `( {. O
UG安装错误问题(四十四)
9 W' U9 H# T- v- k: G, W  X) U$ l1 B! g
http://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html
% a  D4 t+ u6 h6 H7 }, ?

3 x% d+ t( a/ X8 M5 y: P, c/ J% A5 B7 r

: u2 a) U# |7 T) l2 t---------------------------- ; y, G( M( j2 j  `' Q; a# I9 h# X( ^( T
UG安装错误问题(四十五)

1 a7 n5 B: l: e( b2 ]http://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html
! }6 B% Z( Q3 ]' s9 W- u! u% A( ?7 ?: Z

' U0 h9 J, |$ O0 X$ L% z( R0 x8 t5 t" R. r* I) T( u. z
/ G. W) ]* q! P% K7 n0 }
---------------------------- % \' v/ {8 E: F3 B
UG安装错误问题(四十六)

/ {  m, k$ S5 Q0 y4 U( h+ j' I% xhttp://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html5 u9 r9 c! }5 _& Y  [+ w' z

5 d( A" ~7 q/ l
4 {. w: n. G& s- v/ t
2 Z: ?8 ~/ E# a7 P4 [---------------------------- 7 l+ q! L, J, \) X9 d2 p+ h
UG安装错误问题(四十七)

" {+ @7 t8 v2 I% L# \2 t( ?+ N( H$ Ohttp://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html( H0 H- r9 c: J4 s5 R
  C% s" d; C, {5 `5 n

  [5 T* N/ X% u: E, _* k$ w; _+ V- x! R) G. Z* U
3 O" T% Q6 T, j3 V1 {
本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。7 s" @( H$ V* d5 q8 ]0 k
" [" [& L( i4 T4 V; {* m
# S, t' D+ t( q! b. d

! ]2 c, ^$ R, H' ^, y: r
0 t- e, m" Z$ y. J% u6 b# T- P1 n  o8 ~/ @; s, t

+ E) k+ t( @- u3 D) j
. L, W" u3 @, G. N1 q3 u1 m/ n8 B) K& ?
& F$ T" x4 L! p% U2 O; T
0 ?: v0 v, D$ }! f

2 ~9 ~: w  b: i% W1 n
5 s) O, c" l* d: \+ g1 E: L+ U" G5 I  r' x6 M3 y8 z

8 l) _2 M' i* Q8 ~/ y6 ?) n$ G8 z9 [5 J* d6 @) O1 H' R

1 F/ S! [+ u9 A
9 y$ _& W; p# _& \2 a- \6 U7 W8 E- z# \  c. j. Q0 w

9 q( @7 S* T1 r. N  D. [$ y' B1 R% {% F4 j& \* z' K! e& A

, d& g" g8 J$ ^: x0 L+ [8 Z; p  j
/ V" K% T: ~! k! x# w; a
. e4 z1 _3 c! w4 ~& v8 J! T1 {7 k$ W, i( Z% t) h: V+ T/ C
3 w1 L. J0 g4 ?* u3 B3 ~7 Z5 o, z5 S
, B. V& h0 l$ A0 X+ m- p

) n! |+ |9 `. D- z& w  B' Y* O" v" x- G7 q

, t/ o; s) B  W

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 10G币 +111 收起 理由
byc881230 + 1 楼主是大神!膜拜!
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew* + 10 赞一个!
asdfasd* + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li* + 20 牛!
小马哥* + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

收藏收藏426 分享分享6 支持支持613 反对反对 转发到微博
回复

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

34

帖子

1042

积分
推荐
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 只看该作者
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

捕获.PNG (40.68 KB, 下载次数: 3156)

安装结束后打开

安装结束后打开

捕获2.PNG (29.47 KB, 下载次数: 2763)

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

捕获3.PNG (4.5 KB, 下载次数: 2886)

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 147 反对 2

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

7

主题

126

帖子

2298

积分
推荐
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 只看该作者
   我为什么安装老是出现这个问题?
! F7 n; }1 F, |  l$ H2 Q" W1 n

搜狗截图20160418164503.jpg (79.54 KB, 下载次数: 1515)

搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 27 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

81

积分
推荐
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 只看该作者
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 11 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

16

积分
推荐
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 只看该作者
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 9 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

1

主题

0

帖子

45

积分
推荐
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 只看该作者
????
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

0

主题

63

帖子

314

积分
推荐
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 只看该作者
太全面了,顶
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

推荐
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:25:09 | 只看该作者
□匡□ 发表于 2012-2-11 22:11
4 L0 [: q9 M. E4 Y# h9 qNX7.5下载,我下了,版本是NX.V7.5.32Bit,安装视频里面说什么有32位系统和64位系统的LIC,但我的只有一个L ...

8 ?/ |. D+ q; O6 O8 v你有没有看我的教程,http://www.ugsnx.com/thread-264-1-1.html4 I8 m+ d  w  B+ a) W; j+ D- u
:handshake
5 Y" m; @6 R8 n! v看下什么症状,才好对症下药。我教程里已经说得很清楚了。怎么检测许可证
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

5

主题

131

帖子

4713

积分
推荐
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 只看该作者
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

87

主题

3293

帖子

3万

积分

灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献

沙发
发表于 2012-1-7 17:15:19 | 只看该作者
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

49

主题

1639

帖子

2万

积分

优秀版主论坛技术员论坛元老

板凳
发表于 2012-1-10 13:42:45 | 只看该作者
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

178

帖子

1736

积分

灌水王

6#
发表于 2012-2-3 11:53:01 | 只看该作者
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

7#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 只看该作者
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53 ) d( C  Q! _5 l: C
支持叶版!!!!!!!

8 ^/ E; s6 U/ p相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

8#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 只看该作者
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33 0 C# g0 V* o+ i" ?4 m3 G/ l% L
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼

. ~' v3 H' a4 ?( p4 N1 a:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

29

积分
9#
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 只看该作者
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
开通VIP会员
客服电话:
0577-62768002
UG论坛官方群:
3D云课学员交流群
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    申请VIP会员申请VIP会员专用通道,请勿咨询UG技术问题以及论坛使用问题!论坛管理员

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:15375666777@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2018-9-25 19:16

返回顶部