UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1445164|回复: 2168
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦6 d- N* W. a( q" c9 T" q4 _# h7 b

9 v8 V! L. U1 y  v* n         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。
+ J# A% W9 _/ d3 z
7 \0 W4 Q9 G) }. h
首次发布时间
  2012112
1 [+ ^  y: k/ E+ M7 ?最近更新时间201686/ J7 i$ q1 @  R! a/ T+ F
UG安装错误问题(一)8 Q/ A% P" R# O4 [7 P, H9 w
http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html
' |# x) G$ i4 R$ A
6 _- C1 S* b2 N  O3 ^7 o
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html
6 M& d# W+ s  P' |! G, _0 g" v

% m4 {4 o6 ?4 k- ~. u( C$ Z
---------------------------- 3 Q/ q; l( S' r
UG安装错误问题(二)1 s" r  [9 Y' X6 y; t7 \
http://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html5 R5 G0 p5 |  ?6 U
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html) }6 E6 ^  ~( m# G6 q. [3 ]

8 n4 @5 P& P  N( S/ l: O
---------------------------- 2 \: N) m) o/ E
UG安装错误问题(三), K+ _/ y% V1 j0 I/ p" h% \  G
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html5 h! r' f: B; R4 W& C" o# E& L/ _
  o( I1 g! |0 k
----------------------------
# K' E3 C& D2 K' X" X8 {UG安装错误问题(四)
3 Z- }( d. d2 n- ^http://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html+ k. N* l& H" L
; l! ~& G/ Z3 M6 J5 p- N6 N5 O
---------------------------- 0 M" I; F0 k* Z$ {3 g6 F) M7 o
UG安装错误问题(五): \3 k) I2 E) \
http://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html

/ L/ p$ A9 g! @4 Shttp://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
8 R. r% Q  Z0 {: \9 a% v) h
3 _4 d3 R( M& R; u# M- q
----------------------------
( A/ f5 `9 i) m
UG安装错误问题(六)
% Y6 b  V- {. ]( i; }$ Ahttp://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html( W4 Y. A+ v; W3 k0 a6 G: ^

. p- I1 V" {$ V  T& J# \& f/ L# H6 C
----------------------------
# g( M4 B* D4 [1 Q% o" J7 O' g* VUG安装错误问题(七)! l3 J  F8 q6 I! s% x
http://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html

" D" [* G. T! T8 g7 ^
4 s, o$ e' \  W0 D. @. e+ i8 `
http://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html
  C6 N" E% l0 S; N& t5 ^$ ]
& `- w0 ^7 p3 {0 g% u3 x1 P* z- @" @7 U& M' L, M$ C4 t) r, ]
----------------------------

) _) F% K8 p0 [" sUG安装错误问题(八)8 \. Q  u' c+ T: p, C
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html

/ C  V) V0 ~! w9 E

1 H9 P3 l4 Q  c! j1 ]http://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html
8 p. D: d/ x8 ?% ~3 L6 ^+ n! M3 \  N  z: N' e
" }, G' O: J$ T2 l
7 c3 g% t. z' z" ], `

, @. L& l. T9 T' m, j---------------------------- 1 w. r6 E& ~3 p6 e7 H
UG安装错误问题(九), c8 _( {9 K3 F, A" m
http://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html
6 a. f1 Y) S/ Y+ M% ~0 U9 Z" z; E$ [5 T5 E' O
----------------------------
! d0 v3 ~; t1 s- @* b' G# D$ O, w; aUG安装错误问题(十)
  \7 o; I6 w7 t) o5 Uhttp://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html
3 p  l2 s# x% [# M. ]2 E1 S) o; Y) f# }% P9 [$ \6 ?. o
---------------------------- + m4 L/ B  N2 B3 t6 y
UG安装错误问题(十一)8 y' ]8 u; K1 f, _0 h7 r
http://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html1 g  w# J4 R* Y" N1 @1 L3 G( o5 u
9 l8 {. Z: p+ }3 O
4 q$ U- @  Y% K& k& a1 q
----------------------------
( x( W  J+ x: c) L; mUG安装错误问题(十二)
1 ?# H6 {) G# o) l# z& M1 e5 [7 Whttp://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html: Z$ I* h* L. _
3 R  I6 I) E+ A" Y5 U

+ O6 U, o) G3 K" x3 x' g9 L9 H---------------------------- ! Y, [! Z8 S1 E; i% G% k7 f8 M
UG安装错误问题(十三)( M, {, z7 k+ h9 C' j9 o
http://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html
) D# F: ~1 a9 l
% D6 f: O+ M% X8 {( {; A6 @5 J( y---------------------------- * a2 V1 U$ s0 t0 K
UG安装错误问题(十四)
% Z- ], R; Z  ~% j7 {, x! Fhttp://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html
& F/ R2 y: |2 Z. y
: o7 r( k( I1 E, q) s% Y, y& K6 _----------------------------
- Q9 C3 U3 n- u; J0 X6 xUG安装错误问题(十五)0 H6 q5 X) _% d) c( l& n1 T
http://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html9 @* |/ y9 D; V0 j, p5 U2 s* l

  S5 v- r7 ^/ O. n6 j3 `* ?---------------------------- ' Q" z6 E8 X7 A6 d; y* A
UG安装错误问题(十六)" v* K) [$ B. o0 f, T9 Z9 k
http://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
' k/ X% |( U, n/ O6 x) E3 K7 R' Z) X0 M
----------------------------
8 x4 w. r9 s" y$ C: F4 iUG安装错误问题(十七)
+ h% q- c/ Y% X4 g+ Ghttp://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html6 Y4 B* n, c  I1 ~/ c8 W2 d

0 \  R) T+ r; ]: b/ q. T
7 X9 L$ f$ ~7 Z6 v* l3 z1 K7 H---------------------------- ! V; [+ Q2 J  X
UG安装错误问题(十八) * K" W! r  a' b7 l
http://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html
7 j- y: c  s% |8 g
) ~- z& I/ `7 ~! Z
$ O. w3 G$ z7 e  ~( B

7 W5 b! P# C1 L) E- g+ Y8 X, I----------------------------
# Y; q  M3 A: o( ~& P% s( N2 iUG安装错误问题(十九)
) r& N9 e) i5 X$ x4 J8 Phttp://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html1 Y! ]: R# o3 K3 K8 `# b+ Y
) J( z: Z6 X* D  W2 K
- R! ]" |2 ^! W) A& L  ]

5 B) y  d9 V' `2 L1 w8 }( F! G2 e以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版2 M: D7 o/ ^$ R( k
----------------------------
8 g8 I7 h4 i- h" }UG安装错误问题(二十  ( F0 `7 {2 J% f6 l
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html
( _" c+ a. f. j' m- c. K/ G
; O! c. [) K  _( Z" B
----------------------------
# S) j. I$ T8 q& W+ h% oUG安装错误问题(二十一  
& H' R: W+ @6 v% c) nhttp://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
! v! x/ v0 C* l' V( T1 a1 w
  O; Z9 Y; ?0 j  l
---------------------------- 9 `- f$ g0 W- I, h
UG安装错误问题(二十二)
2 o& o% k  K! w8 q
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html2 @: R0 W) A. E& F2 V6 m7 o
& C; r8 z) N! V9 C' ?
---------------------------- $ ^8 D( P4 T# _. h6 Y4 R
UG安装错误问题(二十三) 4 R$ M) ?) o, _% i: e1 t
http://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html9 P' }& |/ k  k' z4 F2 h+ E
# M6 [1 T& C/ u1 Q/ D  S
---------------------------- * M. i( C2 H- n$ c! w4 I3 X
UG安装错误问题(二十四)
; f$ g8 `- K# f8 m5 l5 l2 ]8 Ohttp://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html4 y" Q9 D1 b9 O' B$ ~8 L
! v. C( Z" C. n2 }! i
----------------------------
2 ?+ i4 h% f2 O. C UG安装错误问题(二十五)
7 J" J) _  n7 C& W4 Z* ^# Hhttp://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html+ M7 l0 F- o/ X  R% o2 t

7 J& f6 B* j: c, p  p
---------------------------- ; p8 D+ o8 v: f  w/ b: Y
UG安装错误问题(二十六)
0 m; A8 b& n+ T1 h" Hhttp://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

- o6 k1 N+ p. \& C

1 W( v4 D3 g1 \0 h& U8 B' A% q
---------------------------- 9 h, h/ U" F" r; C
UG安装错误问题(二十七)
3 I% [8 X. M0 a) c: L2 shttp://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
. W/ m# V  @6 o) @/ {$ S9 N5 a" n

. w3 L  ~* I% f0 z% h3 W& `  |% C
. I( J% o) P$ R0 b+ `
----------------------------
' n! E( V2 d& J9 bUG安装错误问题(二十八)
  A0 ^. G/ }' @2 Ohttp://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
$ k) Z/ c, M7 n# t0 ~
; Y+ m" {& S2 L/ h: ?

8 Q2 r2 K5 L% `4 S; B. M& K
  L/ w0 D$ k2 w' l/ M8 G' [
http://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html! w+ O) `. V1 n. ~" D' m8 D8 I. Y
  U& D8 }/ G. c8 O2 o" b
---------------------------- 6 S$ X! K2 N- y: {$ B
UG安装错误问题(二十九)

  N7 C2 u8 O# [/ u: j4 V/ t! Z$ {http://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html# Q/ g" z, i* u1 `

; t6 B' v8 l+ [1 {0 W+ i; _3 k/ ?

0 V; @' F- b: oUG安装错误问题(三十)
2 ~  k. H1 M0 d' R; |% U+ U
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html
- W# V6 a/ ]. C3 }* ]
# }4 I7 ]/ u6 Z' s  G---------------------------- 8 S0 A6 k1 m- b. g1 c
UG安装错误问题(三十一)
0 D* \7 j# |; n. ^% Jhttp://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html
0 i. F) c, R+ j4 F1 g# `
" y8 _7 b! t* {3 A" R% H
----------------------------
+ }- F/ }6 `  C5 @% vUG安装错误问题(三十二)* P0 B7 ^6 j. d5 P6 S8 m
http://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html

4 P; M: D4 g. |6 I; H7 F$ T5 w( [5 m: w( h- D
----------------------------   _' }: M3 i0 X( I
UG安装错误问题(三十三)% u4 M; A9 R7 F6 E  y! k
http://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html
0 V  D6 [8 X3 G- i, `: A
' {3 r' I" [+ f8 h& F1 L
---------------------------- ' b) m/ m. x  _1 p) Q1 C: k7 b
UG安装错误问题(三十四); z) ^  R6 L) _5 u8 r5 H8 H6 o
http://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html

, u% u% P, \# h3 k% ^, l% E+ X, L, d$ g
----------------------------
) u8 p1 e3 Q4 B- E' R) v  R7 fUG安装错误问题(三十五)
" }" u& _' j/ I( Q/ }http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html

) @% p* \7 k! [) e' O4 a7 _" U; N) U
----------------------------
7 A& v' c9 s* f, s5 y0 TUG安装错误问题(三十六)
% P5 r. n1 p) J% p8 ahttp://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html

' ]( z! j' I3 p7 Q  ^3 H. j  P3 u
' |9 _- \1 u: e3 L( G+ c. C7 V; _- |; k9 c8 D
http://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html
* A" u& |- [( t9 h9 @. y0 `8 h
4 p5 G7 p( c: Y. |1 |

0 \) x8 }" h4 K. x0 I1 ~8 i7 @+ P
----------------------------
+ M6 b5 \# p4 m4 C& J7 T* gUG安装错误问题(三十七)

! R( P; j9 {5 i+ \6 N: }& ahttp://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html
/ @: {: N) Q; U. }  o% w: G. p8 D) ^0 h0 r! [
----------------------------
" Z" U$ H. H# B9 ^6 H+ fUG安装错误问题(三十八)

' z: P' g& Q. Nhttp://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html
. {+ ]$ {! z* _5 X& ^" k6 e3 Z' B
4 j6 l& C/ ~+ k( |
. p, g4 Q4 z9 p8 a' W# Y8 A
( o/ x! h3 ^7 T8 p9 b' \
----------------------------
% K( k$ g0 b) W: ~UG安装错误问题(三十九)

! N1 E- t/ y, v6 C! L5 A; ehttp://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html
6 v3 ~2 y- ?# Y5 J. g: _$ J$ Q3 E8 P$ c7 v+ b5 K3 i

* {6 k" I+ P# J/ ]/ T

7 L. J! t: d7 G4 h, ]- f---------------------------- , Y' E; k4 J0 }
UG安装错误问题(四十)
5 Q2 M3 Z) c) z
http://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html, g7 r' f$ e) T: L2 C. t0 X- L

$ {- a  g2 d& ~& A4 s  A9 O& w6 q
----------------------------
6 F* E7 \7 D; I. I6 nUG安装错误问题(四十一)

6 y( C% c8 X) Rhttp://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html$ t; O% o; Y6 \2 ?) M

; S9 S" ~, Y5 O9 K- |3 b" d% O6 x/ k---------------------------- # Z9 G- m* \; D3 l4 ^/ F7 Z
UG安装错误问题(四十二)

, Y4 e9 S+ h* fhttp://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html6 M% m7 |" i' ]+ U6 Q) |

/ S/ C" R  E. g' O6 x# J" k3 o, c+ C& O( m. I- I
----------------------------
  j0 T/ C$ i% qUG安装错误问题(四十三)

# d7 `; }% H" ~* m+ k  j+ ~http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html7 W1 [! d; e3 J% A

( R9 m* V& t$ @0 K* B$ T

* R. [. c% H$ d---------------------------- 4 c" o/ }( i+ P0 O; d
UG安装错误问题(四十四)

+ F8 U  F+ \" x' K& _http://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html5 f' s/ A! s5 {9 u( u

. Z+ K7 L; t" c9 D' r& `0 h! Y7 u

) b* Z# P/ K9 c5 p; u9 z  F---------------------------- , [& ^* R4 J" U/ Q" K* ~
UG安装错误问题(四十五)

; p5 ]5 K1 U) O; ]http://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html
7 g6 Q" T; x2 [& S0 D& p, l* @/ ?$ [- R

' o; c5 w5 w( t6 G8 g$ C  G; c5 a6 H. o1 [3 [9 s8 ]) l
  W- R0 r' d7 x# }
---------------------------- 9 `3 ^# z: R1 l  S
UG安装错误问题(四十六)
8 x) ~9 B& s1 K5 v7 n" S0 {. E
http://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html* o3 e6 r" |" U9 N, u  O7 h

6 {3 o! G* Z$ q  s. w; A" Q
$ e  |; _5 A* c+ a: A( H
- C1 `& E; N( \1 o( h+ G5 S---------------------------- 2 {! e! |0 F8 r% W# i4 G7 Q
UG安装错误问题(四十七)
1 @. [0 g$ `0 T( }$ h
http://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html
5 r' S/ g# w5 Z; ~# t, Y1 Z1 y9 h$ Z
0 l9 h( s' h) Y6 z. G8 ]  _
( B# f6 ^9 ~7 F5 a+ W6 C
2 X3 Z' R* d; `) h1 z* `; U
本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。
9 E9 J2 q* I7 G- J9 V8 ]1 F/ {2 \; z* |

7 e0 T3 c! d7 @/ |8 S& G
0 |, j0 g3 ~$ s( [0 F. l' e1 I; w/ e9 I: i* T4 B& w
7 d2 g4 J) _3 p% s+ ?6 b
5 ^4 ^+ |9 _! W1 @; n! a

$ U- F) I  L& U$ y4 O
; b' V, x, n9 m' O% i6 {
: z( X; U; \8 m, s/ Q+ h' Q  g1 @3 d7 T7 j4 f. H

. P* }) r* g* i9 Z* H) m
/ Y( `/ v$ H8 u( b8 w' u; I" }% A4 b( ]9 y& L7 a0 u: J4 L- f
  I7 z* E" q* q. y& _
) `) x  o% d7 [( b  R; }- Q3 n4 \

. @8 L5 }# h5 r! J4 j9 M) Y0 c  j9 F
& D* h3 e: e9 a* L
* p/ I+ r3 S  f2 e& k) L3 [+ M7 A8 A: L+ }1 T
4 y9 U9 F% Y5 h4 T" j) _0 G# y+ |  O
3 s  M3 S- }4 B
; y& c/ c; z( x; O7 p
- ^) \. [* i  U7 T, T/ U6 v
/ H& p4 N$ g4 w& L+ l/ j

/ m# T  a$ b# g' S  B0 i
! b% d; [( X' K" q& B( E7 u
2 T' w; m: ?. v/ w1 ^# V- V$ _9 r: \3 _/ u( g
( E2 E' p1 M5 A  k+ g

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 10G币 +111 收起 理由
byc881230 + 1 楼主是大神!膜拜!
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew* + 10 赞一个!
asdfasd* + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li* + 20 牛!
小马哥* + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

34

帖子

1042

积分
推荐
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 只看该作者
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

捕获.PNG (40.68 KB, 下载次数: 3195)

安装结束后打开

安装结束后打开

捕获2.PNG (29.47 KB, 下载次数: 2791)

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

捕获3.PNG (4.5 KB, 下载次数: 2914)

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 161 反对 2

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

7

主题

126

帖子

2298

积分
推荐
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 只看该作者
   我为什么安装老是出现这个问题?
+ X& L3 G' x7 `# u) ^, e

搜狗截图20160418164503.jpg (79.54 KB, 下载次数: 1543)

搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 27 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

81

积分
推荐
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 只看该作者
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 11 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

16

积分
推荐
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 只看该作者
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 10 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

1

主题

0

帖子

45

积分
推荐
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 只看该作者
????
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

7

帖子

86

积分
推荐
发表于 2018-10-9 19:50:35 | 只看该作者
我按照视频安装许可证文件,现在出现一个问题,就是每次开机 要手动运行许可证程序,怎么解决这个问题,请回复,谢谢。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

0

主题

63

帖子

314

积分
推荐
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 只看该作者
太全面了,顶
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

推荐
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:25:09 | 只看该作者
□匡□ 发表于 2012-2-11 22:11 $ t$ M6 T; \0 _, R  u
NX7.5下载,我下了,版本是NX.V7.5.32Bit,安装视频里面说什么有32位系统和64位系统的LIC,但我的只有一个L ...

! s  U% k* m* e3 C' i你有没有看我的教程,http://www.ugsnx.com/thread-264-1-1.html
: f" q' V8 K% N, }$ A, ^* s:handshake! V' n, ~) T$ A4 U. n
看下什么症状,才好对症下药。我教程里已经说得很清楚了。怎么检测许可证
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

5

主题

131

帖子

4713

积分
推荐
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 只看该作者
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

87

主题

3293

帖子

3万

积分

灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献

沙发
发表于 2012-1-7 17:15:19 | 只看该作者
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

49

主题

1638

帖子

2万

积分

优秀版主论坛技术员论坛元老

板凳
发表于 2012-1-10 13:42:45 | 只看该作者
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

178

帖子

1755

积分

灌水王

6#
发表于 2012-2-3 11:53:01 | 只看该作者
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

7#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 只看该作者
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53
  ^$ ]4 ^" `( L支持叶版!!!!!!!
8 i- H) E1 _' `, ~( \
相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

8#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 只看该作者
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33
1 L' W" {2 r+ B# z1 `" d这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
" l# Q) W) P! i) q: l
:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

29

积分
9#
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 只看该作者
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
开通VIP会员
客服电话:
0577-62768002
UG论坛官方群:
3D云课学员交流群
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    申请VIP会员申请VIP会员专用通道,请勿咨询UG技术问题以及论坛使用问题!论坛管理员

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2018-11-14 12:50

返回顶部