UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1479751|回复: 2196

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

发表于 2012-1-7 11:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦. C+ p6 m9 z6 |# l9 o
) G" C  O5 ~! E
         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。# G; D1 O+ C1 w, v5 s$ B

# v. Z$ j( s" b7 L- ?$ d9 l$ c
首次发布时间
  2012112
  U9 n) `8 P9 n1 P9 \8 x+ Q最近更新时间201686' \/ C/ M( ~+ i* P/ {+ S3 Z
UG安装错误问题(一)4 t1 V7 O% I6 m1 F
http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html
9 j- s$ h# G; n& n
' V: \1 S: w/ K5 e
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html
- e4 e0 r! O  X
9 o& ]0 E9 m6 K5 F, Q6 D# r* {/ T
---------------------------- ; t% n6 |! r- R/ g% D
UG安装错误问题(二)
* l2 g$ e+ Y& Q  R  d4 z! n+ i( lhttp://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html
3 m: \) _' @5 u6 H) m
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html
7 c& N, z" Y- g
: u' W' J2 s3 K
---------------------------- 9 [8 G  U' z! w% E; ]" @- i
UG安装错误问题(三)3 E$ f- S+ R/ m# i1 V
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html) L& O+ X" ]; v. e

/ w3 P' R) r- w# i---------------------------- 9 Z/ {/ O5 {6 E& w( H) @; r* b5 d/ Q
UG安装错误问题(四)& P: D/ D- j# ?
http://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html. r6 }& a) b4 W. p2 g
$ o" o5 m( A. l; p% k; X
---------------------------- 3 q, I6 Q( H6 O; A9 M
UG安装错误问题(五)
" Q2 m6 y4 P6 a. g! Nhttp://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html
+ L" A& V' u4 _' f, Q
http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
% H2 X# ^5 |9 d* A" x# z) i

1 ]' A4 }; D6 a----------------------------
+ U9 W. V9 m. M+ |2 R1 C8 i6 ~9 _
UG安装错误问题(六)
# C2 _. z0 @/ b9 @. j, Bhttp://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html
5 B$ U7 c8 u/ y  U: k: Z- M" t
/ _' y. x+ L' Z( Q( S
---------------------------- 0 k; L, Q, Q. }( b5 }0 |1 R4 R' }% U' l
UG安装错误问题(七)
6 v/ _3 {4 f8 f) @/ D$ Hhttp://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html

9 q3 u4 f+ N/ W

+ U7 u( C! v7 |$ j1 F6 S# t& nhttp://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html
+ z0 c4 B6 F0 Z
7 l* L: o: d' q  @- `+ p9 I/ I# q5 t9 m% f6 r9 K4 {
----------------------------
4 P+ G, g& U% R& S! ]. k8 ?% ^
UG安装错误问题(八)( e* E7 I3 a2 M8 `0 `+ B
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html

# q9 K9 C# ]/ m" N1 S

+ o& s2 P$ M% }9 Z: T+ Y2 lhttp://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html* J! o% }7 G; P
2 V, }! ^$ Q4 a6 {; S

' J4 {. |) {* i1 i7 t& R7 }1 {3 X; A6 S! x9 Q) l: V. Y

1 Q% b. T1 Q3 H! n5 {0 |1 P" G---------------------------- ( l( n- `+ P5 S
UG安装错误问题(九)0 i- x6 e4 E/ C8 \9 d  e; a
http://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html6 u) X+ n0 a1 J' f  W# w
  F# z6 x; W) q. f% G& i) l
---------------------------- ) p, u; @3 B" D7 A  c
UG安装错误问题(十)8 E) \9 Y& h+ [
http://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html9 d& a6 f. t- m4 x0 S7 o# P

# X' }: t9 s; h& Q3 w8 q/ k---------------------------- ! a$ ]: ?- L2 _$ I8 a0 w
UG安装错误问题(十一)
# }" L9 L! k  Nhttp://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html0 K- q! r$ w/ K8 ~7 |7 V1 r& g3 x2 O
7 n2 a1 D7 A' _" Y
2 K0 H/ Z. `- X4 z
---------------------------- . g/ h; T+ V! e; M$ g
UG安装错误问题(十二)+ L. E0 O4 z1 f: d0 E0 c
http://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html
( L+ T0 n" I5 b% e1 G/ o, v8 P1 Q! R. h! y( A$ J

# W7 e. Y9 l2 t2 E) |/ \----------------------------
4 H  z! m/ ~+ O0 BUG安装错误问题(十三)3 Y) y1 _5 T& }
http://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html  g1 v+ N1 y+ C2 u9 e

% ^) W1 E0 g8 D( X, ]---------------------------- 6 W  g  ?2 h& H4 {2 X( f- }
UG安装错误问题(十四). ~5 K- ^- @+ G- ^: _! S
http://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html
8 n) P1 n3 ~" C8 N$ J, G  K( r
- |. m) @4 m$ n- j& k) W5 ]----------------------------
8 E2 X7 i! W+ [+ n+ o# W+ bUG安装错误问题(十五)
. {) i( o) M& Z1 Q9 _http://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html
$ @- l( w8 ~- k$ a! G" C2 t7 A/ [& t! g7 d+ f/ F$ q
----------------------------
: H& W5 |! q$ G3 MUG安装错误问题(十六)8 Y% I8 b  J2 Z7 d' [% F! r% [
http://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
+ `% d3 T$ x! x5 T, w8 A0 x( K+ b
---------------------------- * _! j5 n% X1 D7 n) ^
UG安装错误问题(十七)
* [$ U3 _8 x6 n: t8 f! rhttp://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html
% a4 L/ |3 I/ p2 @% [8 k

$ f+ N( S7 P' t5 l/ S$ K9 ]* z
9 m: g% p! Z$ [* r/ ^$ P% f) N& r! {; b----------------------------
$ i& C. q: m5 R6 M  eUG安装错误问题(十八) : W' g! n5 v1 `2 T% I. E
http://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html2 A/ z0 y' t( o/ x5 ~! q" u2 w# I
须.jpg
8 P) j8 E- d# T9 `3 n6 G3 `. P( V& m0 {- d0 `
5 f  T! q, t1 d; e
---------------------------- ' l" D( g+ k& H2 k* p. Y0 `6 ^  ]7 q
UG安装错误问题(十九)
8 f* N/ N& {  m( _5 d# P# [  e3 khttp://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html  P0 c9 C( Q: t1 W- X" J9 u% O# Z$ b1 _: k

$ g2 O7 @  r- b6 I" @3 _6 m, `3 E, F4 u

& ~' _3 x0 s7 q! t. [2 k8 F以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版
. m1 |8 n" `; O8 |----------------------------
. d  l1 F0 `$ H( L' LUG安装错误问题(二十  
" p6 z" ~1 q1 `6 A; e' A% ?4 J
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html
6 B5 w4 |& m# |, G2 {5 H6 T

2 `3 H% P2 q5 f/ j3 m---------------------------- . w, @6 R8 @+ I' J6 U! x# |% D
UG安装错误问题(二十一  
! U( c4 k* A2 z$ ~4 khttp://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html 5 n, k' O+ ?6 }) u6 R+ O5 k

* ]& b6 }: M) `' d----------------------------
3 O- N, [* n! [6 UUG安装错误问题(二十二) 4 L) C) D; o+ T# o
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html6 H  T; O2 X$ k- m6 c- K( _

/ Z3 H8 s' s. ~- x  b* C
---------------------------- : S+ ~( s; L; d7 L
UG安装错误问题(二十三)
6 m1 [2 D3 h& b# u  H# R9 nhttp://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html3 M+ V" n' d8 K4 q: |; W& e
' P& z' M- x$ p" u1 c
----------------------------
/ U9 ]2 ^3 l( W# O0 jUG安装错误问题(二十四) 5 [% ?7 b9 H. X; G: ?! i+ b4 d& Q
http://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html% b4 D! N( {' j6 \
+ y% _- d: {' w
---------------------------- 3 P1 \* Q7 r* ~! J4 s. ]( m7 x4 w
UG安装错误问题(二十五) : e* G) g7 ?7 Z2 n& V- j: w; @: H
http://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html8 O6 X& @3 O- e8 W0 w' S" p; H( Z

& c6 S5 h9 k* C6 f# K5 H, }
----------------------------
- w- ?$ j0 I+ x3 V% OUG安装错误问题(二十六)
" a7 Q* K5 R! L* Chttp://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
* l+ `- ~: h3 F9 _6 x  @. W9 n
% `. X4 O$ q3 ]- ]1 {2 @5 m

" U, m  a7 O9 ?6 |$ ]5 w5 c
----------------------------
; I4 Q! _% q3 sUG安装错误问题(二十七)" d- l* j3 l9 Y% e& u
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
! Q" ?- }) V, |; ]& c1 v" [
( q7 V8 N% `  h0 o1 g- Z4 [) t
. s4 |+ ^& J) g
----------------------------
( w+ P: b3 v" i8 y) X( t) sUG安装错误问题(二十八)
1 R, d4 Z$ a/ P) T' N6 c. M4 w& {3 ihttp://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
5 C3 Q, Z( l) ?. w, k% ~/ t& [

! U+ S! K# ~6 v9 ?$ A; R/ k) _+ b9 o$ I, Q$ U7 w  m
8 U; `# S/ D9 i4 ^" P& a
http://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html
, Y. U! ]4 c1 q# v) D, O/ J, ]9 E; H: Y. H" j2 V8 ^" @& Q/ X
---------------------------- " Q6 e/ ?0 J# a' n% C" A% t
UG安装错误问题(二十九)

3 I/ e" `. n" U& Ahttp://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html
: Q$ H. H+ t) N9 d1 e- ^# w  N4 e) u8 U7 T; V' j
, @  N, I, j% t; A" t
& i% q6 f+ U; y' e$ ?( J6 X$ D
UG安装错误问题(三十)
: r6 s, g8 M3 p' ]5 g3 v+ j* b
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html& H' A- p% }4 l8 L+ k
: r; N$ Y8 [$ M7 G
---------------------------- 4 g0 R8 J6 @" [) ]
UG安装错误问题(三十一); K2 X1 l, A. ?* t. T' ^: R
http://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html

, x9 B5 N% i1 L8 u5 r& z; h3 C0 T! J 333.jpg & t7 Q3 A! _2 [3 |9 R$ n: ^+ H
----------------------------
& h2 `# t* ~% H9 C* W5 \& AUG安装错误问题(三十二)2 Y- U0 p! ?/ ~% Q$ j
http://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html

! }; U) Q/ W3 A' x- R3 Q7 n  O' w4 P& G* Y$ e, I/ B" `
---------------------------- ) z. \6 M6 {7 I5 `6 [5 ~6 D' b+ c
UG安装错误问题(三十三)5 Q1 L+ X/ A6 T8 V  O: T. P
http://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html

) k: }. W' x  _0 _& G
# i" [" a  N* ~* k* f% ]---------------------------- ) L4 E. b" y, [8 k. P9 ]- W
UG安装错误问题(三十四)
6 C  e# M4 V9 Thttp://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html
1 p- E1 h- Z  P$ x

5 U# @6 z+ U0 |/ T9 f9 _---------------------------- " n- u! w. S. r4 D+ {: P1 B
UG安装错误问题(三十五)
7 f  I2 r; p" T- X4 w, l) W1 qhttp://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html
% z/ [, S1 y) u

/ P6 x! C. d" M. l7 y$ k----------------------------
% J1 [# {* y5 _3 O+ I" Z: TUG安装错误问题(三十六)
1 @7 s9 y4 N$ |' }7 ?6 A  G% Vhttp://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html

! w8 r# E- ^( e0 X: H, c1 A5 a1 w# `% s( P

  z$ g8 O& R+ c# T$ Chttp://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html

2 O7 k; \" K% P6 k9 J$ r5 K" D& R$ R* F0 y; d
2 G6 w' {  i, }' @! f
----------------------------
+ q. l& Y$ V: p1 ?& U6 mUG安装错误问题(三十七)
" {4 L( d0 S/ T0 i/ n# V/ L7 {
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html% I8 {* @  i7 o8 Y
, `* i4 u9 s5 f
----------------------------
3 h+ z' S0 |. [3 eUG安装错误问题(三十八)

& n: [5 ~( V  c. K3 F  jhttp://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html
$ }4 H7 N+ w5 o5 A# |# }  ^# D/ w% z% |8 U! K( g; T! {3 f

$ b) d% a' e1 l9 @) W- q+ Z. h, G: p( N
: t3 |$ W, w* }: a
----------------------------
' }% `' e; `  u/ Y. n4 ?UG安装错误问题(三十九)
3 }4 u: A: o; e# [* W1 k" c& f
http://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html
8 C9 \- f* u) ~4 X( d
% `; L) o0 Z$ H. i: \/ h+ t( ^* V$ m1 i

/ ~' D! o% |: c1 t3 ]----------------------------   W0 R! ]+ G( }: n2 r2 s  k1 c
UG安装错误问题(四十)

7 y' f# u# {; d+ ]  g; h# j' V4 rhttp://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html4 r/ x+ x  z/ t! }+ I- u* I
0 V# ^! x5 r) L
----------------------------
, N4 ]$ Z$ I& ?UG安装错误问题(四十一)

' A+ u- g1 X- i  Hhttp://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html
/ s& E  f/ q" n: D) L( Q- k

( Z$ Y! b$ n9 C7 [---------------------------- / U: p5 }% c# k' r* Y& G/ c* A
UG安装错误问题(四十二)
8 e' Q& D9 B  r' r; p
http://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html
* l2 p9 W* C' y4 C
! u' j$ z( u5 P
3 z# B# {6 w7 B( f! Q) j: O9 `---------------------------- 5 w3 E  M: N# Y6 L) k
UG安装错误问题(四十三)
/ |1 H9 O  u4 A' `! A3 y) A* M
http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html2 x1 B# Z& p, |: N$ T

- a# T! M# {2 t% k
' ?- f3 L! {+ j; n- o# X+ J
---------------------------- . f% q, I' o, P  o  N& A- P
UG安装错误问题(四十四)

, N! r; k! [& v6 Bhttp://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html
$ F$ |! I6 ~+ Z0 u

! ?2 g8 \& T/ X8 Q/ Q- Y1 a
# B, H9 g0 F& C4 |8 A6 h
, h: G0 n7 e- ]) U) V: v* t---------------------------- 6 u8 S- Y# h; t5 L
UG安装错误问题(四十五)
4 m& G# @7 |: {
http://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html
1 t) o5 A+ L" W0 [
2 v2 g7 w% J/ d3 a8 h- Q  q
, J2 l: {6 _0 A1 {
- m7 w# Y) C: E
---------------------------- % J. g' V! L4 ?: d2 R
UG安装错误问题(四十六)

2 ~$ F/ E( X. D$ R9 l' D8 x* K8 }http://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html
, y/ O( z9 B( q/ I3 B0 U& b$ n* K. P/ ]9 ^/ t' F) g

* F1 T% |) d' t4 u& d, _9 c! Z' S# \' H# t0 k
---------------------------- 2 G  o7 L7 c5 X, W* J9 e
UG安装错误问题(四十七)
! n8 M$ G+ Z; d7 O2 H7 ?( o- z+ Y
http://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html
6 W) ^/ p! o5 ], a3 H
; b( R) |8 g: I$ P5 ?% m1 ^  I$ J+ }$ Y
& N) B0 T2 Q8 P$ s
: G9 T4 a( V1 v  w% F3 l- E
本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。7 A5 I+ ]8 E, N) }" X' n7 a3 Y

  j/ C# C5 l7 Y. r7 E; w
' Y  S% F6 c) n. g1 c/ A2 X# f
0 i2 m  V' k" Y
8 U- o/ f9 F: x: K$ P
* n/ K3 Y" m: J+ |1 f* t
, I' Y) C( J) M$ k  k8 v* n
9 s. H. x0 e7 g, A% {! R
( j7 ]4 x2 J4 E, k5 k0 C; j* r  v

5 b9 i' B3 A1 p' H+ [- l$ y5 D$ ?, N9 I

: r! _5 {- J1 z5 D! H2 ]& e, E8 N3 `

8 `# L- e0 h& k& D
4 l# s& d$ R  W7 X; j* g
1 t; P- ]+ P  b) p- }. Z0 ~. M( l5 S4 q4 Q
  |) k2 \( R: K$ ^9 Z, Z

  ~. ?+ S6 J, g; B( g8 [& F, ^5 N  m& G' A. e2 @+ _
! \, g# T6 J. h/ z

3 z- S6 {: q. Y) \- O; W5 R( A/ o9 W9 a, F! j: A  w

8 S  [2 h) Q8 P  N( w& C9 t/ T: G
# C: Y$ l9 g$ ~  J- `+ k
" i; G2 n6 k) ?) i* `. @4 I; n% J1 r: C) `( W

4 u% q1 @5 S7 \$ x, S, C$ g7 V' D  T% ?4 p: E$ U

3 \* P3 T9 z* w' V4 A' E

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 10G币 +111 收起 理由
byc881230 + 1 楼主是大神!膜拜!
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew* + 10 赞一个!
asdfasd* + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li* + 20 牛!
小马哥* + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

34

帖子

1042

积分
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 显示全部楼层
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

安装结束后打开

安装结束后打开

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 168 反对 2

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

7

主题

127

帖子

2307

积分
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 显示全部楼层
   我为什么安装老是出现这个问题?+ g& ^5 K. T7 [, d  ]. C& r8 |
搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 27 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

81

积分
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 显示全部楼层
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 11 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

16

积分
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 显示全部楼层

这个问题 怎么解决啊!!!

这个问题 怎么解决啊!!!
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 10 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

1

主题

0

帖子

45

积分
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 显示全部楼层
2012-02-07_171634.jpg ????
回复 支持 5 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

7

帖子

86

积分
发表于 2018-10-9 19:50:35 | 显示全部楼层
我按照视频安装许可证文件,现在出现一个问题,就是每次开机 要手动运行许可证程序,怎么解决这个问题,请回复,谢谢。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

38

积分
发表于 2018-11-20 22:02:06 | 显示全部楼层
安装的8.0,按照视频安装了所有步骤都没问题,但是最后打不开,也什么提示没有,请问如何解决?求大神指导
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

0

主题

63

帖子

314

积分
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 显示全部楼层
太全面了,顶
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

1

主题

11

帖子

59

积分
发表于 2012-3-1 19:23:03 | 显示全部楼层
我要学习下了,支持楼主
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

 楼主| 发表于 2012-2-16 10:25:09 | 显示全部楼层
□匡□ 发表于 2012-2-11 22:11 , G+ B& W' @" X5 _
NX7.5下载,我下了,版本是NX.V7.5.32Bit,安装视频里面说什么有32位系统和64位系统的LIC,但我的只有一个L ...
" Z1 L! I9 @! r5 s6 _
你有没有看我的教程,http://www.ugsnx.com/thread-264-1-1.html* d) L4 ~5 d9 ^' l6 n
:handshake
- B9 @7 T5 B+ l) U- u# t$ ]$ q看下什么症状,才好对症下药。我教程里已经说得很清楚了。怎么检测许可证
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

87

主题

3293

帖子

3万

积分

灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献

发表于 2012-1-7 17:15:19 | 显示全部楼层
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

49

主题

1646

帖子

2万

积分

优秀版主论坛技术员论坛元老

发表于 2012-1-10 13:42:45 | 显示全部楼层
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

5

主题

131

帖子

4713

积分
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 显示全部楼层
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

178

帖子

1755

积分

灌水王

发表于 2012-2-3 11:53:01 | 显示全部楼层
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 显示全部楼层
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53
, x+ P- r; s  O  ~9 E; p+ }支持叶版!!!!!!!

( o5 b, ^3 H- N9 x相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 显示全部楼层
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33
1 m6 l4 y, n4 ~: a/ c$ F9 n  _这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
$ r% l/ Z, _9 S  z
:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

29

积分
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 显示全部楼层
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
UG论坛官方群:
3D云课学员交流群
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2019-1-18 13:59

返回顶部