UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1509218|回复: 2237
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦& ~, Z4 @, w2 v: }" g! L

3 g' w, ]/ ?3 g4 V+ |         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。
) P8 G- \8 K0 @$ Q: @+ v
3 a5 Q2 r: V% }3 U6 c0 ]/ I
首次发布时间
  2012112. h! _3 |" }/ n0 ^  ]' j
最近更新时间201686
8 f' R7 v# l* F* [+ a6 IUG安装错误问题(一). S0 I8 l0 [" x; o0 r* V
http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html
3 j8 d  L' X& x9 j4 |
: J* O# c2 ?5 H# L# ?" t. Z
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html
& b( Z/ D6 D5 F6 l; p' O
1 p: @/ C) p+ P; I" x
---------------------------- " n  p% P" C- b
UG安装错误问题(二)
4 i  j4 C9 p- r5 _7 g# z8 u& mhttp://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html
) p% F+ ]0 d, J3 p: k; T, s
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html
+ \: r6 v- `, ]$ ^9 u2 K
2 e& y7 G! H2 q% V$ x  Z8 [9 G& R
----------------------------
. Q& r* [" U4 h8 }UG安装错误问题(三)5 u' f& `4 V: I* u  F$ r2 Y
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html- j! y$ D. Z* X5 F. D8 }6 [
4 }: [, A) x8 b# ~6 X! F3 G
----------------------------
, I: w- A% z% P4 T0 D7 k1 YUG安装错误问题(四)+ b* _; c" W1 a* h# N( H" J
http://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html1 `. U* r  r2 x

( H" A5 K( l. V4 V7 q----------------------------
+ k/ }% z/ V, V9 d  BUG安装错误问题(五)! X$ f7 Q% g- u8 O' a; T; Z+ O9 _: U
http://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html
, b4 G6 Y7 v' W0 A1 F
http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html7 o3 u1 t, s7 T# z2 }7 _1 E
6 |+ Q& ?% H# w
----------------------------
/ o$ b/ d; `5 z$ `. R2 Z! `
UG安装错误问题(六)( [: v' ]6 l8 u' _, H
http://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html+ V7 M* L  v! X6 S

# V" |: o1 U$ m5 g
----------------------------
% Q# s1 p, Z% X- q0 mUG安装错误问题(七)0 s6 R& f$ z4 ?6 x- u/ E7 D! R8 N
http://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html

- ]9 t6 P9 Q; u# u, B9 ^# G

/ E2 b$ R; O4 L: K$ c! _http://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html
3 m* e% \) d' t+ o, L1 t- u( a3 b* u. q. |5 e# m1 @. e
# ?/ X# A  W4 M5 q2 ^' w
----------------------------
, ^8 l$ [' D% a. q8 ]2 T
UG安装错误问题(八)
4 [8 u+ z7 X$ w8 I2 Chttp://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html

2 _+ g8 X* r: x1 z0 K" V

4 E* s! D" x1 v0 G* b8 whttp://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html- k* V; [) L. X; N+ P3 Z% l

$ Q: V$ g9 S6 T2 V' A
' ~! Y& Y+ B3 j4 h' E
3 k1 z9 ?; a1 z; j1 h8 q
6 e- Z6 L- D, [9 Q5 c+ h2 r. w
----------------------------
: N; }, Y# [9 B$ ?9 D9 iUG安装错误问题(九)
; @$ Z0 w2 a2 `1 Thttp://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html
8 l+ ^' K  M7 m$ Z7 b: y) K" }: B' F) O: N+ M7 O
---------------------------- % U! R+ q9 R% `) e2 i( u9 X
UG安装错误问题(十)* V5 ~. |. F1 d) P) P8 K0 |& A
http://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html7 Q3 O+ \! V2 g/ b

% m& _9 y' G: p+ T$ _' z---------------------------- 1 a5 M/ z% }2 ?, t' J* A2 i, s
UG安装错误问题(十一). t" n2 |+ D+ a1 t
http://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html
6 q; V& y3 y' K! ?# v- e# H- c$ g/ v

8 `( }! Y; i' J+ F---------------------------- ) M+ w& O7 k7 p- \# M+ z  q
UG安装错误问题(十二)" N: w  @* _( g, Q; T
http://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html" }, B% t, I7 D4 O9 _
5 E$ g; Z/ c7 _2 [1 ^0 O9 ^8 w) ?
6 e1 Y. O/ g) h' o& g$ I
----------------------------
* D* ]- |. t5 b- w" H4 j- E  `UG安装错误问题(十三)
7 C4 u; f  k% _9 Zhttp://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html
$ I' {+ v# L! F' l5 q
, T  E4 `2 m& o' R% a1 A9 C6 G  p5 a----------------------------
/ Z, x; p# K4 ?: N- O; P6 i) f9 VUG安装错误问题(十四)
$ L: K' Y" I! c6 v% n( [8 thttp://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html
4 r6 ^+ G$ _# t" z9 @1 R- e" `% e
----------------------------
# Q" q) O$ x" P7 U; lUG安装错误问题(十五)/ i! Q" V9 @9 u# N
http://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html9 J5 D7 L' T) i# P3 ?

1 J* I) ^8 s# I$ q3 @! L----------------------------
! O2 j1 P1 E  ?; q0 r* nUG安装错误问题(十六)" C- t7 Z. Z+ a9 h+ c/ k
http://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
/ ^. q& X7 R: |* U7 h8 `& F. H" e$ Q3 ]" E  Z" k
----------------------------
: a; C1 a0 [, X# p* aUG安装错误问题(十七)
  ^8 z9 e9 Z' @http://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html
  ^- Z' i5 |7 I' i; z% v

2 y+ ^' ^# F) A& W7 b% f) T1 X2 m5 A+ S( H/ ^
---------------------------- 4 U6 I( k- X" f3 M: h
UG安装错误问题(十八)
4 |% S. g3 t4 O2 X6 J5 S+ z/ shttp://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html
( Y8 j$ ?* A; a8 x: \  Q
0 j6 J* ~' C' {1 O% f& G) ^

8 R  ~; M9 S/ @
& P4 m! {! [6 H" P----------------------------
! t" G) b/ ~2 \  e7 LUG安装错误问题(十九)
5 p# V8 P) y; C& c9 M  G! \http://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html, y$ W1 c: }5 M

! ~8 }) ~. B5 ~
, |5 r: p! C; U( r2 q

7 O6 e! u# D. z以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版
8 S$ [8 D9 r# _+ y' D* K) Z% p% U----------------------------
9 q' b" K7 p2 N; t9 A& z* zUG安装错误问题(二十  
$ b( B# R- |7 n) M
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html+ E3 H  l" s) z6 R  C
, D+ \; _6 j5 a+ ?/ y! H
----------------------------
0 {' C" j& @4 \5 B: {1 E8 iUG安装错误问题(二十一  & f3 @3 U6 ?$ p0 k2 Q. Q3 _
http://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
$ s5 [$ b4 T1 X8 r0 N+ _

5 a6 c) W8 ]! Y6 X2 h% k---------------------------- 4 I4 w) y# `. X7 K4 n% P4 g
UG安装错误问题(二十二) # h, i6 i2 z  M0 g5 [8 @
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html* X% T% Y- c7 [( {  x& X; H

1 o, I2 m( `& L& V
----------------------------
! c4 |4 B# b% j) ]* `2 eUG安装错误问题(二十三) 0 G, f$ R: T# J4 d0 |6 Z# }7 @/ b
http://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html
/ U# s% ~# u) m& V$ B7 A! ~1 A& L1 s& v% I6 h) b2 e
----------------------------
# ~* W9 @+ I9 q, E* a3 {* ~# C3 IUG安装错误问题(二十四) " _5 S- T1 }$ O1 A
http://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html
1 H' V. d1 k8 C) r* X0 F' A2 Q% b2 g/ S
---------------------------- # |8 [: z6 O6 v. [- v, N
UG安装错误问题(二十五)
( k+ }; j' N$ O; F! R' e8 {http://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html6 {, x; j; H  f
% w# }' k3 o# ~6 I* ^
---------------------------- ! B3 Q7 q. D! V$ G9 p4 d6 b
UG安装错误问题(二十六)8 n5 p& |( r1 v% c
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
/ B- w* E* m9 I; @

9 d/ @, W* t9 K" C3 L! M
8 L9 x) v5 o' a3 v
---------------------------- / L. V0 q0 \4 s& L1 @
UG安装错误问题(二十七)5 N! ~. ]" d! n# D) e9 \
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

" h( @' q) a3 S* d
/ j9 f$ M2 E  j" r9 T/ y- W% F* c4 `! m3 {
---------------------------- 5 p/ q* F, n  u1 D
UG安装错误问题(二十八)# T4 w! G8 C& v- K5 Z
http://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
( N* a6 S& a( C8 k; Z' N$ M: c
8 p1 O; t7 ]8 V! z; C4 A) p  z2 f

3 |% P+ L$ [+ r7 M* h

# N% _' M, j  S+ ]% V$ Q# Z* ehttp://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html
$ f. z+ |" I( o) |2 f$ u1 c: E+ p
3 B* O2 ?9 @7 Q3 U
----------------------------
# C# r* M$ F9 N9 P8 _UG安装错误问题(二十九)
, R2 k( i% n4 n6 _5 _& P
http://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html
' p8 k) W% d# l4 {5 i
: P( X, a8 b2 `) a( q1 A) r6 v8 n! L% H7 m

0 g+ \  n. o2 Q, vUG安装错误问题(三十)

6 E8 q9 C. C' T" B" \8 l+ i9 G5 b
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html
" g3 U" w) H0 K
7 v0 u( Q7 ?0 \/ J7 D----------------------------
% j7 t* S1 z8 y( M) V2 oUG安装错误问题(三十一)
1 W0 K' n+ k( i5 a" Zhttp://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html
" s+ l% L1 M2 ]- H+ ^$ D0 V

5 o+ @6 }4 k6 q& d8 b! G) e1 x----------------------------
- h5 D8 B& V& Q$ l( Q1 j+ KUG安装错误问题(三十二)( B4 a# t6 P1 ]$ Z' j- p: Z0 ~
http://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html

  l# H! f2 Q# d, s0 k- {$ p7 [
& P5 V3 _1 y6 z# U6 i---------------------------- ; }8 o5 H- m' s
UG安装错误问题(三十三)8 G/ W5 L+ D) q; l8 d
http://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html

* I. n+ e* z: X( `9 M7 h% o, e  ?& K
----------------------------   M5 c( d( a7 K! e2 v
UG安装错误问题(三十四)" a* Y0 \# y! O' v; `
http://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html

; J, G1 j9 j$ n0 e
( B6 p* C: O5 I( B  h* Q: w---------------------------- , l. N& H9 z# t# F
UG安装错误问题(三十五)% \- q5 H  u! h3 r
http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html

% V, u- o! q6 Y
8 p3 R3 D( i% |* y" g/ X4 u1 p7 {* E----------------------------
& h; T2 w1 C9 s7 ~1 uUG安装错误问题(三十六)& C0 y- Y. e+ d6 ~
http://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html

5 s6 a5 I, @+ z  p! ]5 |1 j2 m1 F7 B: U6 V) Q& n
% r, |& @" N* {! B% x
http://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html
5 m$ Z* [. q- Q% ~7 b1 u
* d/ }9 W* g7 e$ e

3 Y+ w2 c4 L6 C1 x7 @
----------------------------
9 i3 P! E  l) f% z/ |* RUG安装错误问题(三十七)
1 [( J* L4 M6 x  n- \# b
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html: z/ t; K% \8 T8 U, i

- n  f/ e) O+ T. n, B, P---------------------------- $ M! d; L  ?; \6 W$ h; r& v
UG安装错误问题(三十八)

/ O. \/ \5 F, ]% |- d: K( Uhttp://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html
& o  o& u2 u$ G6 s+ }) H
* ?- ^# v) w3 O. [- r% u6 S! O4 s& {' F+ v' \

1 Q4 q3 y$ m+ H' x----------------------------
$ X1 ^! a) f. [- ]1 ZUG安装错误问题(三十九)
! R- S/ }8 `7 t
http://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html
4 c" p! Z# W4 D$ ?, J" b
/ }, U$ ^# H0 r9 x7 V" M/ S1 W2 n
4 O' [- y( J5 S& c4 r* d

- C7 j2 f/ r  ]# Y; k; X2 s/ L----------------------------
7 h. f$ w# k* q0 M. VUG安装错误问题(四十)

8 ~* S  s: c: \+ V( shttp://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html6 g5 E6 [, z6 q* a% Z9 C. v- z
$ ^4 ^" v7 E7 }& h! c# R; n! C: m; v
---------------------------- 9 F7 K3 j9 K; P7 E
UG安装错误问题(四十一)

, s* T+ l4 N) Ohttp://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html* W/ q0 I+ _8 Z+ j; ?$ v; o
5 t+ c) W8 V4 g& F" l
---------------------------- & x4 h5 y8 X9 n* S. L0 X/ b
UG安装错误问题(四十二)

7 Y! i/ z6 s8 D  Fhttp://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html/ n) @1 Z- \. ~: p# p' D2 L* G1 M* A
+ q  I. J$ v; e" F! w2 |
) P! ]* p1 I* s/ c0 L
---------------------------- 4 W! X% `8 I" L! n3 z4 i& m
UG安装错误问题(四十三)
, k6 ]7 I5 z9 D
http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html7 i8 H) P! s1 Q( Z% B
. e4 i1 p, i2 c. J! w) L2 j5 \6 E) S. g

9 }$ `% T# p& {- z) {---------------------------- * |/ o# |3 R8 B; K& k- V
UG安装错误问题(四十四)

* i: G, w, ^" E  {2 uhttp://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html
. k( B- Y# {7 ]$ W! Z) ?  A0 G
( }5 I% U5 M5 F, I" G: b
7 V/ W! H, l. j
3 z2 T6 m  {; P% j* A
----------------------------
- w2 @% i6 A1 f3 tUG安装错误问题(四十五)

! U/ J" c2 v* v2 C* _http://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html/ `$ _9 H3 c; ?0 T) d& X7 ]( i
" N$ C4 x/ d6 C* C( ]
' b+ b/ U' W8 a* S8 }. {4 Y. c
, |3 ^2 a) q- n6 c3 r
---------------------------- - B. {0 _' Y$ J' n  y
UG安装错误问题(四十六)
1 l9 B3 P! x2 q- \
http://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html( I# u! Q: ^. E+ T

5 G' N. F. F( s8 d9 T1 I9 ^4 N: ]3 B2 ~
3 u4 T8 c2 i  L: R" ^' \6 r  y
----------------------------
$ s9 `3 P- g8 SUG安装错误问题(四十七)
4 B+ G3 i+ f  z: E7 e4 R2 g2 p
http://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html6 I# f. L0 Z8 D# y/ n
9 X$ N- e# V9 w2 M% L, a2 U

! L0 B1 G" c4 Q0 F. }# e8 g8 b) |) R! P3 d* v3 ~2 p4 T. F
( A3 u! M( m2 |: w* Y
本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。1 d4 E) N* I% s0 V: D) [3 D

7 ?" R7 Y  B5 }" o# x. C6 @  A. p
9 `) \& I" r/ q% `% E2 `

# [1 g9 U( Q# i- N" x9 e) D* ]! K' G, @
2 P- S# O+ p% H* ?6 k' s# _
% l& z! Y; ^1 P9 s9 ~7 G. d/ f
8 w& J* p8 C4 T! E1 L9 Z
; F* ?+ B7 b+ c. z: z) `

0 i4 M8 e; z1 f7 [) n
6 H7 g% C+ _6 V
5 D4 T- x. T+ f9 Y; b$ e8 S
$ @6 {" L/ H8 b7 E
; m5 z, ]3 @2 I) {+ g
9 Z  \$ S  F' P" N- ^/ T8 a) D: C) E' G5 _4 T
. q! l- u3 q/ ~- B
6 @: v, U$ `" B1 j. I

: k3 f) i! G" s& q- H7 }7 `! \
  {: o/ v! X: F" q* z% H7 w( K# H$ o
) s. ?- F& L4 @, t3 h. w0 Q

  c" G5 U, n% y- ?5 K- `0 y
. B5 j/ \( a8 s+ r1 E
. _/ }2 S. m2 {) ~0 C2 L
. m6 k5 m- x# t) v5 P( h, G- ]/ N# D) H/ l4 @% I0 b

0 w& F; m, b# \" r& h+ N* ~4 _/ s! U+ e  ?5 Z- h( ]

1 G- a' {5 ^: i" u( _2 |0 W

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 10G币 +111 收起 理由
byc881230 + 1 楼主是大神!膜拜!
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew* + 10 赞一个!
asdfasd* + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li* + 20 牛!
小马哥* + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

34

帖子

1042

积分
推荐
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 只看该作者
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

捕获.PNG (40.68 KB, 下载次数: 3367)

安装结束后打开

安装结束后打开

捕获2.PNG (29.47 KB, 下载次数: 2930)

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

捕获3.PNG (4.5 KB, 下载次数: 3056)

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 179 反对 2

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

7

主题

127

帖子

2307

积分
推荐
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 只看该作者
   我为什么安装老是出现这个问题?8 ~( J+ P# K5 V7 s. P, o1 Q" W# ]

搜狗截图20160418164503.jpg (79.54 KB, 下载次数: 1694)

搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 29 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

81

积分
推荐
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 只看该作者
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 12 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

16

积分
推荐
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 只看该作者
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 10 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

1

主题

0

帖子

45

积分
推荐
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 只看该作者
????
回复 支持 6 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

38

积分
推荐
发表于 2018-11-20 22:02:06 | 只看该作者
安装的8.0,按照视频安装了所有步骤都没问题,但是最后打不开,也什么提示没有,请问如何解决?求大神指导
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

32

积分
推荐
发表于 2018-10-25 19:25:35 | 只看该作者
我是新手,为什么双击UG就没反应什么都没有弹出来。。这是什么问题
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

7

帖子

86

积分
推荐
发表于 2018-10-9 19:50:35 | 只看该作者
我按照视频安装许可证文件,现在出现一个问题,就是每次开机 要手动运行许可证程序,怎么解决这个问题,请回复,谢谢。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

0

主题

63

帖子

314

积分
推荐
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 只看该作者
太全面了,顶
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

1

主题

11

帖子

59

积分
推荐
发表于 2012-3-1 19:23:03 | 只看该作者
我要学习下了,支持楼主
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

87

主题

3293

帖子

3万

积分

灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献

12#
发表于 2012-1-7 17:15:19 | 只看该作者
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

49

主题

1650

帖子

2万

积分

优秀版主论坛技术员论坛元老

13#
发表于 2012-1-10 13:42:45 | 只看该作者
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

5

主题

131

帖子

4713

积分
14#
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 只看该作者
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

178

帖子

1755

积分

灌水王

15#
发表于 2012-2-3 11:53:01 | 只看该作者
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

16#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 只看该作者
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53
" b) R, P1 k  d, b3 D支持叶版!!!!!!!

% L: z; a* O; B7 u" f相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

17#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 只看该作者
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33 * _  n! B/ l- R; Q
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
  c5 W. O! ]/ {6 b
:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

29

积分
18#
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 只看该作者
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
UG论坛官方群:
3D云课学员交流群
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2019-3-19 14:07

返回顶部