UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1548167|回复: 2282
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦7 h# \7 H- g- Y
# A  G/ j) B  {
         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。
3 T7 o( ^  U. k; ^# S# ^# n" S+ v
8 \3 Z" i+ G3 t4 }4 {
首次发布时间
  2012112
# ?% M, Y; m3 T最近更新时间2016866 ]+ T/ @: t; O, U
UG安装错误问题(一); n+ F$ t% }, A# @( t* {
http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html
" n& q8 s/ B8 S: K" B+ s6 z

- n" F: i# y' R8 d- V- w% phttp://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html
2 V* ]0 O# s$ c" q

( ~. Q. ?" M1 ~8 r5 M$ r& t1 ^
---------------------------- % ?) W1 |2 }8 ?$ U& n" f; \
UG安装错误问题(二)% A7 F1 `# v9 Z2 l8 S0 w% V5 a
http://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html( z* a) [( c7 r
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html
3 U7 L7 N5 p" r. V( G% K2 P! {5 o0 K! ]" ]( X" g  [: s+ t
----------------------------
: X0 e. m9 o* M% BUG安装错误问题(三)! ^1 o% U" }' S3 d' D* x6 s
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html6 ?  j1 K$ r: ]% \% z
# r1 s: W& @" e, m, C4 {% \& }8 ?
---------------------------- 5 {9 C2 q. j/ j# H3 @
UG安装错误问题(四)
  D. D, [' D, i% S: V: b* Khttp://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html
$ h: q) Q% a# K' b/ S- {6 @# H
----------------------------
  w. U+ ^* `1 Z! k- EUG安装错误问题(五)
6 q. J9 A9 T$ Lhttp://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html

( g( I3 ^( k7 v2 ahttp://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
) Y1 z) k4 ^5 ?& @7 `; p
* A9 N  h! h! {6 M  V
----------------------------

' B1 P% w1 `1 Q: g# }UG安装错误问题(六)6 [) }8 D- h7 b: f/ X& q
http://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html( g8 e$ S" V0 X  q; D

( F8 I6 W, Q$ h. R+ q; Y* ^
---------------------------- 9 u, T4 g$ ~5 ^! Q1 g
UG安装错误问题(七)  M/ L4 K. q0 o
http://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html

, f8 a! l  C/ b# {# q1 [) P7 K
" b* K+ z3 W1 k2 v# m* y9 a
http://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html! |( x( E/ @1 S: E
' {+ O3 @. W( |) C2 R  @

& W: g/ Z8 b: |' R5 g& @
----------------------------

3 h0 l  @- m+ Q2 Y/ J  N8 x7 `UG安装错误问题(八)+ \- \4 q! P: Q% s( c3 a4 p, m9 I
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html
, q" e/ ?4 P# r& j

$ q1 C* E( _) u: U! n4 M7 P& |$ whttp://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html& A' ~& S- B( `; v9 ^( H: t

" q4 }! A2 d9 @6 j/ V
6 X% h2 w; I+ d- [+ f2 x$ X. S0 O
/ x6 C* J$ {6 F2 ?! s

  p. \! |  s3 b: b0 l----------------------------
9 ?. ]  ?" d* C: V) W. zUG安装错误问题(九)
1 S; ^6 ]% N$ J+ V4 w  Q8 |3 hhttp://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html
& t1 `) k% b0 f1 @. [3 u
: `% b' U* c. D; P7 \7 g----------------------------
6 y! |+ |. E& xUG安装错误问题(十)+ _" z3 l: F1 `1 `
http://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html$ {) b  Y4 }  Y0 z0 T$ k
( [1 `8 P6 R( q4 y# n3 F
----------------------------
/ b& z0 K" e/ ]  ~4 aUG安装错误问题(十一). b$ q# `" e' T, d& `; }
http://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html6 a" Z/ M8 `# M& J: P5 K: Z
' k" Q4 f* H  f+ `' m$ m9 |* G; x

% P% w& a7 ]& n- k- f9 j---------------------------- " X0 m+ W; S7 u, n6 F7 H/ U- ~; s! m
UG安装错误问题(十二): q* L% A, y# @6 _+ J2 K. {
http://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html
  T* K+ g, Z- }, r/ _, @
& Y) j" P: V, C" h; U2 t1 u/ y6 F
; G8 i0 U, H8 Y8 y( f5 d---------------------------- - p3 e. z  ^& P# e% h' R% n; i
UG安装错误问题(十三)
! c3 u! i3 l7 X3 k: e: T; chttp://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html
9 k  R% L$ ^" q( T! S! l
& Y* y/ _" Y9 _7 A* }---------------------------- 0 d  L$ R5 \$ e) ^3 D5 q+ Z+ Q" `5 z
UG安装错误问题(十四)* }6 t% g  C) l, |) z0 I
http://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html* a1 T  e& r- D4 x. p! p. H" ?+ a" S

* z+ @7 ?" Y" e/ H& l---------------------------- 4 x4 S% O$ j6 @5 ~# o5 q/ h
UG安装错误问题(十五)! D( _1 O' B0 L) s" |# j: `1 o
http://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html
( O# E1 S& U/ M$ Z3 R) W& w
$ w+ B- p1 t" u; `- ?9 J----------------------------
2 e, ?2 P# S1 ^& j3 p; ~7 G; v8 C6 R- jUG安装错误问题(十六)
9 w( ^- l" {4 A9 khttp://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
' x$ i. P/ z- n1 M
! M, o2 a- m  U- [3 I2 C---------------------------- 6 h& C/ [' l* k4 \* o
UG安装错误问题(十七); k2 c2 u2 i4 P) r) ], ]( i
http://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html
( f$ @0 ]. v4 r8 W. S
2 X9 j8 R7 W+ Y6 H# X2 w9 ~% D
' D5 t+ ^4 D1 Z- X- U
----------------------------
: `8 Q2 m/ T  D* N3 V7 xUG安装错误问题(十八)
/ w5 c' h" I6 s( @! Thttp://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html6 ]% s% o# ?, ]( K
' c2 @# {8 G+ Y" W/ l% D9 [

; A7 K/ i) f* _" [) V( d  ^
) r; t/ _' }' \5 {; @! n---------------------------- 2 C/ W& i' f3 L+ J$ P. q
UG安装错误问题(十九) ; ^0 ^2 {& U1 U5 I# I
http://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html/ }" ~4 w7 \9 I/ y4 c# q/ K6 B# ^  L2 l/ ^
/ x3 _! _5 m( ^) c+ o! T
4 c* P. d* T5 g9 X8 x* |
, l, a( J  n- R/ R
以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版: u, @6 ^5 W0 m' D9 f7 _3 K5 {' E
---------------------------- 6 E7 o7 H) r3 x" \
UG安装错误问题(二十  
6 |1 c- C; n- |: f* _5 Z
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html
$ k3 |' _. l/ i
5 i$ C5 ?. f7 J& ~
---------------------------- & B4 h7 z5 ~" s, O; e$ Y: ]
UG安装错误问题(二十一  
( ]! x* y1 \- O3 W/ T. Lhttp://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
0 l% a/ E6 k1 p5 _

# \! p  {) b) d) Y---------------------------- + O: ~+ O) i9 ^% H( B" m
UG安装错误问题(二十二)
, r" p4 g: L4 G6 O6 z3 D
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html4 E+ K0 \9 S7 h, }

& S1 u$ z  M. }) L" i# I- n5 D4 m
----------------------------
: y% e' X( P7 I- j4 h' i6 uUG安装错误问题(二十三)
, H; ?) j. `, Q( K0 d3 r. {  ahttp://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html9 v6 S( |% S" x7 _+ R0 V
. ~0 @, |: _+ r# x) ]
----------------------------
0 X5 x! Y2 k( h) j2 HUG安装错误问题(二十四)
! o4 Y# `0 W& P* t* M7 `, m7 y9 Ohttp://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html, ?) A% S# J5 R8 Q+ v. @6 Z. P

# D  h8 Z4 ^" U6 U6 D
----------------------------
7 ]" F8 n' G8 V4 ` UG安装错误问题(二十五)
9 c5 n+ N* Y+ l# Y- K& M: P0 U: Lhttp://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html
% y7 u. G* j6 P9 _; z
- t1 V9 J. W; ~1 l! Y! r! n
----------------------------
' z  R) n1 J/ m8 H4 ?UG安装错误问题(二十六)' l  s; ^& S, e( f
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
3 }; k) r& h+ w  b( |
6 f, M# o; n0 i
7 K1 D9 q1 c' D; t* M  S
---------------------------- 8 Q0 w  }7 i0 ^* q& m2 R
UG安装错误问题(二十七)8 G' L/ d% E" m. e
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

* J; N# K& c# @3 E
* P1 Q" g- ?4 ^- X1 Y! X. q$ P. S% o- j+ ~7 F& e
---------------------------- 9 t6 G* q* c' _6 x/ d0 _6 V! _
UG安装错误问题(二十八); i0 y4 s' V, R) @6 x2 x& ]
http://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html
1 y# G4 n- O( g

: h" t* _% k" I) g/ c
& k% E5 j" k* f9 S; B/ t

3 z- ^# ^2 Q* p: H  P! u1 e; ehttp://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html9 k) }7 K( W' K9 k8 l/ \9 V4 L

* P% N$ y  E) ?, z! D  \
---------------------------- + d: p% M# O* k4 j3 [6 t# D
UG安装错误问题(二十九)

; c- i8 O3 v7 l! |6 S/ fhttp://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html
7 \0 T' a/ a4 s7 `
+ q, m& y6 q; t; z; T" }( ~; h. E; a

4 Y2 j2 [7 Y6 X, q+ X0 rUG安装错误问题(三十)
3 ~9 x  h' E# M( a5 w0 h' c- N
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html
: m9 X2 i! P3 ?* m+ S! l2 o3 Z/ O, K  r5 r; M  Q$ w
---------------------------- / X* n0 ^# P7 ^
UG安装错误问题(三十一)
0 M/ s" A  V7 }, i! Qhttp://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html
( ^  D& x! z- y4 d3 ?0 K+ S

8 @- M# x" t% A4 `----------------------------
3 `5 u! Z: |$ h7 [; T/ y9 bUG安装错误问题(三十二)
4 Z! T+ e$ V3 L' r+ ^0 Jhttp://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html

+ E( x/ ?9 A6 n' S* K" i& W% N4 D8 J' Y! n, W$ q5 k
---------------------------- ( D; O/ l$ g# X1 K2 z
UG安装错误问题(三十三)
$ g. v  s3 i% r- H- |6 @http://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html

/ `: }/ u- q0 Q: |% _. U, s8 b  D
----------------------------
4 S% o* H' D, D6 [UG安装错误问题(三十四)& q! p5 p* L) s
http://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html
1 `6 W8 r& Z. A9 R) ]3 h

1 |' [, Y% r7 J# C, Z----------------------------
7 m5 w- H2 e$ o9 N9 u, F3 G- ZUG安装错误问题(三十五)4 J5 a$ [: n; p5 h$ r3 C, j
http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html
+ a+ g* _& [7 T
, i$ `$ g1 I4 \2 t
---------------------------- # `/ x$ V% n' L* f
UG安装错误问题(三十六)
  U8 G0 G( I" E; g, }( m- {) p) w! Z) ihttp://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html

" q5 j* M4 x' t! w8 p
' Q" H  w. `  `" e& ]8 p8 f" t3 F5 D: N4 [1 ~! o& N9 j: I
http://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html
0 T% P* y3 {! e( F5 a, }. g6 K

9 n' y/ J' `, S5 `' E' x6 V% [) b0 f$ Z3 ]( G
----------------------------
& g, L2 ^2 g4 q7 P: ~; e, KUG安装错误问题(三十七)

$ O$ @/ T2 P' Q- h+ ^1 Whttp://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html, Q% m" E/ e' _0 k0 k

# {0 y" G% M9 e( u+ F8 p" {---------------------------- : b9 D$ Y2 P' M5 X, L; f
UG安装错误问题(三十八)

% n7 n/ c5 o0 Z" z  hhttp://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html' }: [1 _5 Z1 _7 Y% C8 w6 A" M
/ X8 `/ p* N$ m" \4 @
/ L/ J6 h5 \9 S) b# \9 A8 ]4 t
" G7 m- ]* r. I3 |6 w
---------------------------- ! N4 V) R3 n$ c& B' v4 E( W
UG安装错误问题(三十九)

; v/ a. v( q% B+ zhttp://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html  D3 K# u1 R5 @4 E4 `

, }' j: E5 Q1 Q- y& m8 r8 x& O& g1 U+ j9 P' z) e% H* ?

  w7 N. @; G8 {----------------------------
! X; L) K( L/ zUG安装错误问题(四十)

* K/ G$ }9 I, S9 `http://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html
5 k2 T4 K" S+ J. D' L% K! _9 ?

% w: L) k8 L% j% P7 `* x0 Y
----------------------------
) O# _$ |/ y+ K) gUG安装错误问题(四十一)

: c" }- ^! C/ |. ahttp://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html+ ]9 O, }  l1 J, p+ v

, t4 u+ c/ \" o/ B2 M----------------------------
- H& H- a+ K9 k9 s% q" G5 Q; e/ uUG安装错误问题(四十二)
0 D0 S5 b8 w3 V; C7 k6 S
http://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html
4 w: C! n: ~6 T8 ~4 `5 Y4 L5 H4 F
  E: i6 F, g6 v) s6 r6 f! t4 Z& U, K8 {
----------------------------
/ c. r" X! \' B6 {0 h/ lUG安装错误问题(四十三)
+ k( u. u; B9 p9 c4 e
http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html. C7 u7 x6 a) |2 }7 ^( r

9 n0 x2 @! K9 M! H* i1 U
& E8 ?' B6 A- W; Q2 M: q  l
----------------------------
/ Y& ?, U& B: B* k" m, v5 _UG安装错误问题(四十四)

, a1 ?+ ^$ o& q. Whttp://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html: [9 j/ z- f4 k& _+ r" ~

8 `) W" p8 e" W+ u# @$ D. i) f& d/ ?! e; C! \
: P. F' D- R( [9 K
----------------------------   Y8 R1 ^) k- \% V" u  m  w# m( r) x
UG安装错误问题(四十五)
+ p4 E2 l" g& |: @: \
http://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html0 w* o8 A$ [& H( ?& \
! C5 I/ m% ]' |6 K

0 \' W  m# M. r/ |# R
+ P7 g* F) W8 B' U5 b; j# B. `9 l. o---------------------------- 7 g/ }) w1 N7 H8 }5 u, U
UG安装错误问题(四十六)
  @! C. O! \0 L* X, p, {
http://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html; z2 l" U- l* g

6 H5 G3 a( x- }- ~- W/ Z) H0 K3 C& l; b- k. x$ ^! a
6 V$ X& x7 {7 l; r: m
---------------------------- # t3 E: P1 k& M& R: f- [
UG安装错误问题(四十七)

( y& i/ s8 X8 ]! ~' n- |http://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html3 Z9 p# O1 w3 b5 ]; H0 A5 m
7 m" D+ M3 r. B- @% Y! q
; H4 r8 a: _1 r3 t
5 ]. _, X! q1 X7 J* h/ `- }0 q( O+ n' G
* O6 C7 v5 K2 I! }. h) E" i. M
本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。
. b/ x7 g3 p4 B# G8 B% R, Q/ {: @1 S# k3 J6 {) y; ~  o) M- @  r: |5 p! _

, L$ @1 ?. x( k* I8 F' }
% v* \, R: T9 |" \1 ^6 u( D. T; ?' {  T  L9 m$ L! H( Y/ q0 g8 f' ^% }2 ]; S4 W
; T2 J2 N5 L  y1 y
0 m2 \- o: t" [. f
$ B3 h' m) S% d

$ z! D% x& ~0 A, w: J) P% @& H4 k0 j6 T2 W$ u
, Q  F4 q  u" ?/ V- ^% u/ j( i) L, x

4 [( Q' o0 f+ @$ u
4 a. }& u* {2 T' C- G0 q  ]/ q4 w4 g4 s

2 I; V0 z- t6 u5 e: y4 E; ?" u' ~  @
3 I* S" u6 g7 |
+ w. l9 D: l( E  X) B' G+ L( X+ c8 m" ?% q, `

' I0 k; s" I0 }# C; A( @6 C- `* g) u7 x8 u
+ r7 h2 b7 j# ~

# r6 O1 P' K" L/ X
4 U3 w$ B* r: E, A2 U( p; q6 M5 T: m3 l' U1 k' d1 C
! ?' @0 C4 H5 D8 F$ ^4 K$ |. |& J) s

7 b, z* f/ j) |
1 L+ s2 Q( k" m/ t* o; d
3 ?9 n# d" D" x. K1 q$ r3 P4 @1 p5 f5 t0 H

( M% O) w0 ]$ r0 e

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 10G币 +111 收起 理由
byc881230 + 1 楼主是大神!膜拜!
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew* + 10 赞一个!
asdfasd* + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li* + 20 牛!
小马哥* + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

44

帖子

1179

积分
推荐
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 只看该作者
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

捕获.PNG (40.68 KB, 下载次数: 3403)

安装结束后打开

安装结束后打开

捕获2.PNG (29.47 KB, 下载次数: 2963)

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

捕获3.PNG (4.5 KB, 下载次数: 3090)

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 190 反对 2

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

7

主题

127

帖子

2307

积分
推荐
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 只看该作者
   我为什么安装老是出现这个问题?
* ~4 F( F; g/ Q

搜狗截图20160418164503.jpg (79.54 KB, 下载次数: 1728)

搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 31 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

81

积分
推荐
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 只看该作者
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 13 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

16

积分
推荐
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 只看该作者
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 10 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

1

主题

0

帖子

45

积分
推荐
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 只看该作者
????
回复 支持 6 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

38

积分
推荐
发表于 2018-11-20 22:02:06 | 只看该作者
安装的8.0,按照视频安装了所有步骤都没问题,但是最后打不开,也什么提示没有,请问如何解决?求大神指导
回复 支持 5 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

5

帖子

32

积分
推荐
发表于 2018-10-25 19:25:35 | 只看该作者
我是新手,为什么双击UG就没反应什么都没有弹出来。。这是什么问题
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

15

帖子

104

积分
推荐
发表于 2019-3-28 13:24:59 | 只看该作者
许可证错误,服务器未连接。[-10004]
, X  U" i5 j' _8 |是怎么回事?
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

0

主题

7

帖子

86

积分
推荐
发表于 2018-10-9 19:50:35 | 只看该作者
我按照视频安装许可证文件,现在出现一个问题,就是每次开机 要手动运行许可证程序,怎么解决这个问题,请回复,谢谢。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

0

主题

63

帖子

314

积分
推荐
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 只看该作者
太全面了,顶
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

87

主题

3293

帖子

3万

积分

灌水王论坛技术员论坛元老论坛贡献

沙发
发表于 2012-1-7 17:15:19 | 只看该作者
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

49

主题

1651

帖子

2万

积分

优秀版主论坛技术员论坛元老

板凳
发表于 2012-1-10 13:42:45 | 只看该作者
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

5

主题

131

帖子

4713

积分
地板
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 只看该作者
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

0

主题

190

帖子

1807

积分

灌水王

6#
发表于 2012-2-3 11:53:01 | 只看该作者
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

7#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 只看该作者
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53
2 j( s- _; ?( j支持叶版!!!!!!!
. s! Q, H% E9 ?' v  r
相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

德高才能望重

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

2494

主题

1万

帖子

3万

积分

站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

8#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 只看该作者
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33
( S0 Y! l/ G" r# L$ d, I0 z这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼

" E2 `" v% ]9 u! z:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

0

主题

3

帖子

29

积分
9#
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 只看该作者
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
点击这里给我发消息
客服电话:0577-62768008
UG论坛官方群:
3D云课学员交流群
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    论坛管理员点击这里给我发消息

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2019-5-26 17:31

返回顶部