UG爱好者

如果登录以后发现积分没有了,没权限回复了,等级变成等待验证用户组了,您需要在用户名后面加*号,再登录(点击查看详情
 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

用新浪微博连接

一步搞定

查看: 1151269|回复: 1760
打印 上一主题 下一主题

UG NX许可证错误,UG打不开等解决方法大集锦(总汇)!

    [复制链接]

Administrator

UG爱好者论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
2000001
U币
45731
G币
3087543
元宝
160
技术
14
主题
2489
帖子
16262
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-10-18
在线时间
11556 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-1-7 11:01:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          原创UG安装技术解决方案集锦+ k# R6 e. Q3 V  U+ v

% Y9 F& ^: y" A. Z/ Z3 {         对于新手来说,UG安装比较麻烦,UG软件对系统环境也比较挑剔,以至于安装UG软件是很多人头疼的问题,有些老师傅都无奈,下面全部是老叶我自己实际遇到,它能给各位UG用户提供最好的原创技术解决方案(目前网络上最全的UG安装技术资料),希望它们能一传十,十传百这样传下去,就目前来看,有非常多用户用到过此贴,所以你可以收藏本贴,以便日后使用。
- B8 W" q$ o: @5 j( v% Q. a* U4 h3 r# ~7 W
首次发布时间
  2012112
: u  c& j+ R7 b  O最近更新时间201686
* d8 i" o9 h' H$ XUG安装错误问题(一)
$ O+ f  a. W5 S4 e/ L8 M( }+ @http://www.ugsnx.com/thread-30-1-1.html
# U/ ~" b, H3 {, Y
; |  ^+ O7 ]( d( W- u$ @$ c: ]
http://www.ugsnx.com/thread-19137-1-1.html& [- R9 ]0 |# Z' _+ Q- {6 N8 O

, ~6 S' S- y% ?3 Z0 N" ]
---------------------------- 8 T9 H1 b) X6 |5 Y( }/ [" }/ W
UG安装错误问题(二)8 ^1 ~7 M5 ?. b( `
http://www.ugsnx.com/thread-140-1-1.html5 _2 p% O+ z9 a% y* P. O# ~3 P9 z$ h
http://www.ugsnx.com/thread-18570-1-1.html/ v7 `8 I9 V$ N6 L% F
" {9 \# {( Q3 `( Z8 u+ R4 f
----------------------------
5 @4 h0 J  P5 t5 VUG安装错误问题(三)# Z; ^( U* X8 e3 D- L5 F1 u3 H3 S- T
http://www.ugsnx.com/thread-227-1-1.html
9 l7 f- n, p0 d9 h, b/ l: F& A4 J$ h% y/ t! Q* g8 p6 q. u/ B6 w& L3 V
----------------------------
0 a. F: H0 z  P; d+ Q8 @/ ?5 XUG安装错误问题(四)
+ l' y; ?" [8 t2 {4 {- Ehttp://www.ugsnx.com/thread-241-1-1.html, b# O2 X. c& q- W( F

- G/ T( G) s0 V6 @5 x- b/ @/ G---------------------------- $ e3 z6 B5 z' C* j, ^* }" k' ?' j
UG安装错误问题(五)
. {  v; u& Z0 p5 M' l/ yhttp://www.ugsnx.com/thread-353-1-1.html
: m* }$ S5 W+ A7 k
http://www.ugsnx.com/thread-25184-1-1.html
1 x6 K  n# E) \( `6 u+ r# ?& j2 }

( F, M6 S5 |' P$ H----------------------------

; ^; z8 a2 q, v$ p6 \UG安装错误问题(六)
! X- t2 {% H4 Whttp://www.ugsnx.com/thread-355-1-1.html
! X- L( q: L; |0 p( c  K7 l
8 v" q$ |/ w. }
----------------------------
7 n- t2 R5 }) h) R3 H( VUG安装错误问题(七)
  D: C  w) L# ^! i, B) fhttp://www.ugsnx.com/thread-356-1-1.html

7 ^# {$ A: a' h/ ?# |/ X

6 e  W: W+ [# X( k1 Vhttp://www.ugsnx.com/thread-18605-1-1.html
" z7 o* r* B1 J9 y* A0 I
; U' w+ H$ ?  T( t* ]& d" A
8 ]5 k2 m3 n- o9 Y/ c
----------------------------

/ m( }& ^1 N9 L0 X; Q. @' WUG安装错误问题(八)' O7 M. F2 N, E1 j% Q2 B8 [
http://www.ugsnx.com/thread-357-1-1.html
/ F; T4 G1 u) V! q3 G7 v4 f1 R( v1 L

6 n0 Z3 j+ S! Bhttp://www.ugsnx.com/thread-165373-1-1.html
# [7 C) j, O/ M. }2 |" z. a- h
* V9 s- ]* F' V/ c. \3 {' ?  T5 [% D6 N8 H! c
( r* M( [8 y1 U. g2 J$ s

. \- K9 U+ U6 u+ n. }8 u---------------------------- % n; x) }6 N, e* i' }
UG安装错误问题(九)
" N: z. X  U' e) [  chttp://www.ugsnx.com/thread-358-1-1.html
+ m  z) m8 }# @  v5 D
# M5 u5 S$ Q' d! N7 M8 e/ l: _; O---------------------------- ! @) a) J  I. V' j0 B0 X7 F
UG安装错误问题(十)
8 @% |& r8 v2 ?' Uhttp://www.ugsnx.com/thread-359-1-1.html( D6 M5 b) f/ v: f2 N

% ~/ B& b- A/ E5 p! t  O0 o---------------------------- + q4 C8 o' J; G2 L# O
UG安装错误问题(十一)8 x6 z+ B0 h; B, F: s
http://www.ugsnx.com/thread-371-1-1.html
9 D- @3 c+ \  ~2 c3 O+ h4 f$ |& ^# f, w

* g) a: F; W8 X8 [---------------------------- . v+ y# w! W$ G3 ~0 A/ P
UG安装错误问题(十二)
5 k  o0 ^9 y5 z$ E( Qhttp://www.ugsnx.com/thread-388-1-1.html
& o0 M+ h9 O) H! f0 V1 b; f( C1 K: w0 ~- x

4 H; [" }- }# v7 Q1 g1 J3 C* s8 x---------------------------- 2 P3 b8 c* T7 D: r* W/ A
UG安装错误问题(十三)
1 H) e4 A7 v& O* V! }, Vhttp://www.ugsnx.com/thread-536-1-1.html
! H+ w' A( f" a# g
9 d/ q6 U/ R. q, R----------------------------
( c" O& P6 x( v4 s! T( R* gUG安装错误问题(十四); E( k( \/ L0 {/ x& ?+ ]
http://www.ugsnx.com/thread-537-1-1.html
; W1 }, z  k! L: P! @4 |( D: B: O2 l
" y3 C4 Z: C( v/ A2 C4 X---------------------------- 0 b3 S& a4 W, \2 v7 a( F
UG安装错误问题(十五)
: R- W4 D" U3 J" E, @( W9 Lhttp://www.ugsnx.com/thread-1577-1-1.html
+ N. L+ F! N/ [9 W0 {9 q) \% N0 p7 U' j5 O
---------------------------- 6 _1 |9 H' o% _' ?  M
UG安装错误问题(十六)3 N) \/ T0 Z# Z7 A* u
http://www.ugsnx.com/thread-2059-1-1.html
+ f/ n7 C9 t0 V6 e& F* M  j9 R
---------------------------- & g3 W, D, R4 l9 q
UG安装错误问题(十七)2 l5 p- N) t, @: Y
http://www.ugsnx.com/thread-2903-1-1.html8 ]2 [  w3 V8 R" m  D/ o& R
* T7 d0 r/ i& K/ W7 `+ {
$ f& ^3 }: h9 @, O- {  U
---------------------------- 3 H; G. q$ b. M' |' b) w  B& n7 u
UG安装错误问题(十八)
1 Y* J  Z7 y5 z$ q5 n* T7 uhttp://www.ugsnx.com/thread-4765-1-1.html
% D3 K  l0 Y! v" u5 Y7 s" ]
! v+ @' v% ?4 Y0 r: T% B
. k9 P7 {- n; i2 @2 g+ K; r
* ]8 J* [% `* O7 A, u/ L3 j  H
---------------------------- + D3 K  m/ p8 O2 U2 ]0 ^
UG安装错误问题(十九) # C2 _& S( t7 ?3 b& i' L: K
http://www.ugsnx.com/thread-4120-1-1.html
3 Z3 d; t% ^$ W% ~- |1 Q6 |
- ]0 v' z! E* t" L$ ~& U, A
1 x6 W  s, N( a

# I: r/ v8 Y2 j. D以上两张图片意思一样,只是一个中文版一个英文版
9 u- }4 _5 {; N" W' X  l' @---------------------------- / X/ h) |$ G3 a1 h& \2 T1 C3 o  t/ z
UG安装错误问题(二十  
7 _3 F* `5 X3 P3 K- H* C
http://www.ugsnx.com/thread-2742-1-1.html0 P" J- N- {, [, N. p
8 l$ @" F9 |* V* j, w. w. A7 A& n, j
----------------------------
: C) j  w! u" C, }; v( u$ i7 w- wUG安装错误问题(二十一  7 H9 C9 `, ^2 {5 _  S7 {
http://www.ugsnx.com/thread-5332-1-1.html
+ a; t- ~4 k" M+ P

% e5 @4 |% o/ R9 T3 }' w---------------------------- $ R. f, f  Z; D  R! h. P2 v
UG安装错误问题(二十二)
1 p" O9 n9 S% k1 e' d
http://www.ugsnx.com/thread-6415-1-1.html
7 h/ a6 X# D7 K3 \1 P" i% D

# z/ y* W  J7 `4 Y  s
---------------------------- 3 p) r8 X% w1 R/ f2 P
UG安装错误问题(二十三) , m5 I, }2 y2 P5 j/ L! l
http://www.ugsnx.com/thread-6696-1-1.html" B3 [9 W- r" B

, Y5 ~% e0 t* b+ \. W. ?) X
----------------------------
8 M- ]8 h3 Y( u2 m/ WUG安装错误问题(二十四)
0 [5 A( g, T2 Jhttp://www.ugsnx.com/thread-7101-1-1.html% J4 Z6 t0 ?9 v! r3 C
6 u2 B6 P4 E1 v: R
---------------------------- * r, Z$ F. T" E4 ]" h3 `! k3 D3 L
UG安装错误问题(二十五)
% m; T2 H0 v  i8 W+ \' `http://www.ugsnx.com/thread-7496-1-1.html
: r  o) Q- J7 [- ~+ T* T, n- ^; Y" ~) S+ D# B& M
----------------------------
- O( b3 n, _+ C" y; `( ?& f* S- NUG安装错误问题(二十六)* K' I; U7 w( u! T
http://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html
, P" G! X0 T, e7 |$ m1 ~

& u7 P! w# m" {: Q. q
; s& r; u/ |# g. U; I+ \
---------------------------- * `8 x% o( c) c# w
UG安装错误问题(二十七)
- [$ |! T/ g0 o: @9 Nhttp://www.ugsnx.com/thread-7740-1-1.html

$ q2 L1 t. _3 J
$ W0 x  V6 A" L; l+ d8 E& G! z- |1 c! {% |7 l9 J
----------------------------
8 {# l" y) O" D, @6 MUG安装错误问题(二十八)# A; ?. w- Q7 X3 Y7 @% J
http://www.ugsnx.com/thread-10597-1-1.html

5 r! U* _( `7 B- N

1 F( ~1 @9 Z" r" n" ?. m: @# G. m6 ?

0 Z7 h  G% D9 yhttp://www.ugsnx.com/thread-18831-1-1.html
' O& |) O7 W, E! m7 @
1 U4 q3 x& J( g8 P& v
----------------------------
6 P3 v& [0 \! N" [UG安装错误问题(二十九)

4 p6 H4 j2 I3 U( zhttp://www.ugsnx.com/thread-17872-1-1.html
+ u+ y. [* N: `# S6 _+ L8 S4 b
+ C  n9 @6 b# h6 ]4 {, F1 M6 |! B- R

* w' z% T7 H' HUG安装错误问题(三十)

  l9 L# G( M: `! q! q
http://www.ugsnx.com/thread-1713-1-1.html6 ~1 ]# B, J2 P9 P, {7 R5 q1 u
, C0 I4 r3 J4 X6 H; _, t
----------------------------   o. b: g' p' {/ Q+ y
UG安装错误问题(三十一)
3 i. h. J# e) l1 Vhttp://www.ugsnx.com/thread-20098-1-1.html

* Y  n0 q2 ~) e" X% g6 u* d
1 F2 @4 u  X2 C- W$ F: D! K' K----------------------------
8 r/ e) N  i3 v" {( g9 nUG安装错误问题(三十二)7 i+ B) H% m: Q; a
http://www.ugsnx.com/thread-20496-1-1.html
% {- o  f' r. A6 Z) N: L5 d
% u1 k0 L6 U4 o# U
---------------------------- ! E/ |$ u/ O3 S7 A4 i1 P; W
UG安装错误问题(三十三)
, U5 y8 a9 x% I* z  R3 Vhttp://www.ugsnx.com/thread-20639-1-1.html
/ C' W6 x( v1 l% I% \

( p9 L* e: [% T---------------------------- ! ^6 ]' q7 _1 _& c/ [; j, A5 }
UG安装错误问题(三十四)
' A& s$ P- Q8 ]( V/ Ghttp://www.ugsnx.com/thread-26186-1-1.html
5 H+ C3 v8 v; t+ q; _
) e2 M  H5 s# H1 c( q
----------------------------
( n4 j% A, F+ ]! L7 k* SUG安装错误问题(三十五)
% t. x8 P! j9 \4 }http://www.ugsnx.com/thread-27814-1-1.html

7 x- h) u1 p1 h! V! C% H- D5 E9 c% S' n6 f6 L/ h  `* |
---------------------------- - [( D# O$ l: T1 d5 u! ]
UG安装错误问题(三十六)( k) Y. r9 V* V) o# O2 \
http://www.ugsnx.com/thread-29032-1-1.html
6 x4 H7 k6 q' }( x5 N

; {4 K/ f2 ~( O; A  q+ H) u
  u1 J6 j; H" w& u! }  Ohttp://www.ugsnx.com/thread-20661-1-1.html

7 c* x' m/ ]6 c
$ r. [+ d1 W( \& i$ r/ d; `% O1 q/ O& H6 Z' e! t
----------------------------
5 {$ @, D( D$ n0 ?0 s& X$ S  c1 t! yUG安装错误问题(三十七)
4 z( f; z, ~4 Q+ z4 ~; Q/ ~
http://www.ugsnx.com/thread-35313-1-1.html
. T( J+ K% G4 U! w! E
! y, J8 w% N3 n' ?" ?----------------------------
& U% P" S4 O3 H! wUG安装错误问题(三十八)
8 y% }3 l0 L6 v
http://www.ugsnx.com/thread-36220-1-1.html  X2 ^8 `% F! E. ?- p

; g7 Z, K7 L* q( v+ i
' ~) |1 P  N* N  E; U3 n% s& K
' z* t% l" |# y0 u' \
----------------------------
5 l  f" h8 K6 @' HUG安装错误问题(三十九)

* z$ d& \! i3 h, }+ Nhttp://www.ugsnx.com/thread-36587-1-1.html! n, _" a3 F1 X0 B9 n2 j  [
( Y- N0 P# b' j' f6 @% j$ s

- O9 {$ A/ X2 F: v1 ?
2 P0 M& w2 i2 `
---------------------------- / Y% @( @) a( t6 d* S4 }& G3 R
UG安装错误问题(四十)

; b* C9 _+ I, P! `1 {http://www.ugsnx.com/thread-37522-1-1.html
6 P! p6 |6 s- P
, r6 {  ^* _& ]: K: Y! \3 J2 O
---------------------------- - x8 u3 z; S% \& V' U; U
UG安装错误问题(四十一)
  w& D: T0 T! L& p
http://www.ugsnx.com/thread-37708-1-1.html
0 Y' k. f4 a( ~% q1 F
& y. u  G/ l: J' Z7 S+ I* i1 i
---------------------------- % O& @+ d8 o' S3 \
UG安装错误问题(四十二)
: i7 X7 _/ p; T; r
http://www.ugsnx.com/thread-39293-1-1.html, P) L1 g1 |8 J) h; h8 Q
9 C/ _* k) }8 r9 Y3 S

7 n' a9 j6 Q' C# Z# M---------------------------- ) \% ~1 }5 Y. H  s+ D4 L
UG安装错误问题(四十三)
/ Y) E1 ], g( C
http://www.ugsnx.com/thread-39994-1-1.html
$ F6 x  c- ?; j" c
; Z$ b, O9 Q  z& Q3 h+ w6 }. `9 a1 P

1 |3 l  _  N# a6 Z: A, R; w$ l6 C, n----------------------------
  H1 }" {% o1 U) I$ G5 IUG安装错误问题(四十四)
% z/ ]0 l& E# `" Z6 f' s& }
http://www.ugsnx.com/thread-40188-1-1.html7 t: F# G  m, \1 @# W2 v& ^( ]6 d
# y  U# _/ z% l5 J, F: f  s. @

6 r; E: D! c  r, N( u# R. F$ G1 n4 O- M* X
----------------------------
! W  D) L! S. P0 k7 X8 }UG安装错误问题(四十五)

- i6 B1 g+ Q% \http://www.ugsnx.com/thread-52560-1-1.html
) J( I- G3 f/ _! Q/ D9 e
* W- t% _2 p3 P# J3 f7 Q$ a4 d

2 g& |4 ?; O' i8 X# o, N
4 F! Y- t/ H$ r----------------------------
' ?- t; k" \- d* l" dUG安装错误问题(四十六)
" u$ l! Y" P1 X" V; f& F
http://www.ugsnx.com/thread-28493-1-1.html. e6 X* R  A7 n: i6 u, k" d

1 D/ N0 _, ?1 g
4 Q& _, R  Z$ D% @0 L( F# q# w* m4 I, X1 s) v3 M! w4 J2 x
----------------------------
1 v$ w( [- r3 N: k8 k/ w) f! I* OUG安装错误问题(四十七)
; c' }" h$ `3 P% J
http://www.ugsnx.com/thread-165374-1-1.html% U. G9 d- Z1 v3 j7 \# s/ Q& t! B

3 f% {1 F: \5 p' S# D
6 J! A) P7 ~2 y6 M
6 u/ W  ~% [/ K4 |+ ?/ ]0 f7 U- K* c
# A; ~( ~( V: w: n! E本贴将收集所有的错误,以后会一直更新。
2 f" e7 t9 k  C; U  R0 }" T8 {0 T4 T; I) B" t1 [/ i
+ j! M  v6 _7 R) J% @6 h& Q

, ~/ ^2 O3 o, \) G, g& j7 h/ ~3 W9 k" t8 _, J
: ~3 _# k* D1 c- I+ D! J

# l  A$ U0 a4 G# p( X& L! a
& w' i8 f- |  ~  J$ E- w' S" b' G; v
  a! h3 E  a# C3 H
7 ]& D3 N" r% Z1 U

+ q/ j) M. \4 L4 v
% @/ }1 _& K  I! b
# g2 ]5 T7 e( V2 ]+ }' G& j/ I9 G0 }- w% }% C

0 J3 y0 q- c. k. S- ]0 V: u& B, _% V" D3 E
  U* A# J! l: e& G- N
' s( A7 i7 O- K# P( R
5 ]6 d7 m- I3 C& W
! K+ ~6 W4 A% j& o, Y
0 {" V1 U; C& `

' T2 X6 p$ }1 H+ n* b6 f/ k. {2 H& _+ {, t( M
; b! Q- p0 \; Y5 P+ G

0 {; ?6 _7 p) K* n! w
8 ]1 J: I& K: F; x2 ]* ?% g) z3 G4 m
) X! l. G  g$ T+ q0 e! t

# z  c/ A0 ]- [5 j- A) P, @& Z- i

点评

有叶版在,没解决不了的UG安装问题!  发表于 2012-2-9 18:05

评分

参与人数 10G币 +111 收起 理由
byc881230 + 1 楼主是大神!膜拜!
zhuzhancheng + 2 我的10.0安装升级包之后出现了(-8)错误
是你的益达 + 2 不错,支持!
沉默的酸牛奶 + 3 牛!
lewlew* + 10 赞一个!
asdfasd* + 10 版主看看我在这个帖子里的回复!UG9.0安装出.
8017 + 10 牛!
禦颩起儛 + 3 不错,支持!
cai718li* + 20 牛!
小马哥* + 50 没有安装不了的ug

查看全部评分

有奖推广贴子: 

分享到: 
收藏收藏353 分享分享6 支持支持612 反对反对 转发到微博
回复

使用道具 举报

四级士官

Rank: 3Rank: 3

UID
2558943
U币
1
G币
726
元宝
2
技术
0
主题
0
帖子
31
精华
0
阅读权限
55
注册时间
2016-1-9
最后登录
2017-3-5
在线时间
44 小时
居住地
江苏省

社区QQ达人

推荐
发表于 2016-1-9 16:53:48 | 只看该作者
楼主你好,我是新手在装UG10.0,我的电脑是win10的,装了三次了,都是这样,能不能抽空帮我看一下,万分感谢啊!!!

捕获.PNG (40.68 KB, 下载次数: 2664)

安装结束后打开

安装结束后打开

捕获2.PNG (29.47 KB, 下载次数: 2371)

第一个点确定后变这样了

第一个点确定后变这样了

捕获3.PNG (4.5 KB, 下载次数: 2501)

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面

第二个点确定后变这样了,而且关不掉这个界面
回复 支持 94 反对 1

使用道具 举报

少尉

Rank: 5Rank: 5

UID
2592552
U币
9
G币
2009
元宝
8
技术
0
主题
7
帖子
125
精华
0
阅读权限
75
注册时间
2016-3-12
最后登录
2017-10-16
在线时间
126 小时
居住地
山东省 青岛市 黄岛区

社区QQ达人

推荐
发表于 2016-4-18 16:46:26 | 只看该作者
   我为什么安装老是出现这个问题?# D; |. V" r& m# O/ P1 Z* q  F

搜狗截图20160418164503.jpg (79.54 KB, 下载次数: 1069)

搜狗截图20160418164503.jpg
回复 支持 20 反对 0

使用道具 举报

上等兵

Rank: 1

UID
2248197
U币
1
G币
73
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
5
精华
0
阅读权限
20
注册时间
2014-10-17
最后登录
2016-9-27
在线时间
3 小时
推荐
发表于 2016-9-27 15:52:22 | 只看该作者
安装程序集组件{837BF1EB-D770-94EB-A01F-C8B3B9A1E18E}时出错。HRESULT:0X80070002  叶老师,能告知这是什么问题吗?
回复 支持 8 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

UID
2001575
U币
0
G币
11
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
5
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2012-1-31
最后登录
2012-1-31
在线时间
0 小时
推荐
发表于 2012-1-31 21:33:32 | 只看该作者
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼
回复 支持 7 反对 0

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

UID
2001987
U币
0
G币
41
元宝
0
技术
0
主题
1
帖子
0
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2012-2-7
最后登录
2014-9-5
在线时间
3 小时
推荐
发表于 2012-2-7 17:21:47 | 只看该作者
????
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

UID
2012836
U币
0
G币
236
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
64
精华
0
阅读权限
40
注册时间
2012-5-23
最后登录
2015-7-3
在线时间
15 小时

社区QQ达人

推荐
发表于 2012-5-23 23:02:10 | 只看该作者
太全面了,顶
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

Administrator

UG爱好者论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
2000001
U币
45731
G币
3087543
元宝
160
技术
14
主题
2489
帖子
16262
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-10-18
在线时间
11556 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
推荐
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:25:09 | 只看该作者
□匡□ 发表于 2012-2-11 22:11
8 _; m6 y3 F$ T% ~( `, M* JNX7.5下载,我下了,版本是NX.V7.5.32Bit,安装视频里面说什么有32位系统和64位系统的LIC,但我的只有一个L ...
5 ^  [5 ?# e- \6 w( t$ ]
你有没有看我的教程,http://www.ugsnx.com/thread-264-1-1.html
& A6 x. ~! B+ D5 b2 C:handshake! X1 h! ~& L4 u# `
看下什么症状,才好对症下药。我教程里已经说得很清楚了。怎么检测许可证
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

UID
2001058
U币
11
G币
4512
元宝
0
技术
0
主题
5
帖子
132
精华
0
阅读权限
90
注册时间
2012-1-12
最后登录
2017-10-10
在线时间
58 小时
推荐
发表于 2012-1-30 21:43:37 | 只看该作者
这个论坛 真的越办越好了! 加油!
堅持到底就是勝利!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2000022
U币
3650
G币
29811
元宝
12
技术
1
主题
87
帖子
3303
精华
1
阅读权限
100
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-3-17
在线时间
834 小时

灌水王社区QQ达人论坛技术员论坛元老论坛贡献

沙发
发表于 2012-1-7 17:15:19 | 只看该作者
这么全,支持老大。谢谢老大
回复 支持 反对

使用道具 举报

贵宾

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2000024
U币
36
G币
22018
元宝
106
技术
3
主题
49
帖子
1646
精华
0
阅读权限
100
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-7-19
在线时间
739 小时

优秀版主论坛技术员论坛元老

板凳
发表于 2012-1-10 13:42:45 | 只看该作者
太好了~!支持叶版,叶版辛苦了!~~~~·
今日寒窗苦读,必定有我;明朝独占鳌头,舍我其谁!
回复 支持 反对

使用道具 举报

六级士官

Rank: 4

UID
2001731
U币
2
G币
1445
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
178
精华
0
阅读权限
70
注册时间
2012-2-3
最后登录
2017-10-15
在线时间
70 小时

灌水王社区QQ达人

6#
发表于 2012-2-3 11:53:01 | 只看该作者
支持叶版!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

UG爱好者论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
2000001
U币
45731
G币
3087543
元宝
160
技术
14
主题
2489
帖子
16262
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-10-18
在线时间
11556 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
7#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:21 | 只看该作者
天亦泪 发表于 2012-2-3 11:53
( }- i6 M. F- n( K$ O. |3 \支持叶版!!!!!!!

5 f  i3 B  Z, q( _% Z; s相互学习共同进步:handshake
回复 支持 反对

使用道具 举报

Administrator

UG爱好者论坛创始人

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

UID
2000001
U币
45731
G币
3087543
元宝
160
技术
14
主题
2489
帖子
16262
精华
15
阅读权限
255
注册时间
2011-11-21
最后登录
2017-10-18
在线时间
11556 小时
居住地
浙江省 温州市 乐清市 柳市镇

社区QQ达人站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人

QQ
QQ
8#
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:54:57 | 只看该作者
hslhsl 发表于 2012-1-31 21:33 . ^5 l: n3 I# r6 J0 \, N
这个问题怎么回事啊 我的是6.0的哈 万能许可证安好了 启动时出现这个问题。求解决啊!!!呼呼

0 F% ^0 `3 ?, J+ A& T" E- z:handshake注意你的许可证文件让你改错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

列兵

Rank: 1

UID
2001812
U币
0
G币
22
元宝
0
技术
0
主题
0
帖子
3
精华
0
阅读权限
10
注册时间
2012-2-4
最后登录
2016-3-3
在线时间
2 小时
9#
发表于 2012-2-4 14:26:50 | 只看该作者
问题5,按照你的方法好像不是显卡的问题,怎么办呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

关闭

3D世界网提示:

3D世界网旗下论坛用户中心合并公告
3D世界网旗下论坛用户中心合并公告
中国机械社区、UG爱好者、精诚网三大论坛,将于2017年10月1日0时起——2017年10月8日24时进行用户中心合并打通,合并完成后一个用户账号可以在三个论坛进行登录使用。

查看 »

 
 
开通VIP会员
客服电话:
0577-62768002
UG论坛官方群:
UG爱好者论坛官方群七
UG论坛官方群:
UG爱好者论坛官方群十
工作时间:
9:00-17:00
 

UG爱好者论坛 ( 浙ICP备15013022号-4 )    申请VIP会员申请VIP会员专用通道,请勿咨询UG技术问题以及论坛使用问题! 论坛管理员

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:15375666777@qq.com   【现在距离元旦放假还有】:

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2017 温州中灵网络科技有限公司 版权所有 GMT+8, 2017-10-19 22:13

返回顶部